การลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (สำหรับนักศึกษาเก่า)

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

 

กำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564    :  ภาคปกติ  5 ก.ค. 64

                                                                                    :  ภาคพิเศษ 3 ก.ค. 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. – 5 ก.ค 64

– ชำระเงิน ระหว่างวันที่ 13 – 19 ก.ค.64

 

ให้นักศึกษาพิมพ์ใบชำระเงินวันที่ 13 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

 

>>>แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน


2. การลงทะเบียนเรียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาสำหรับนักศึกษา  (ให้ติดต่อคณะฯที่นักศึกษาจะรักษาสภาพ)

– ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. – 12 ก.ค 64  พร้อม แบบรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เมื่อคณบดีอนุมัติใบคำร้องแล้ว นำใบคำร้องยื่นที่สำนักงานบัณฑิตศึกษาที่คณะ  และให้นักศึกษารอ sms แจ้งผลการลงทะเบียนรักษาสภาพ

– ชำระเงิน ระหว่างวันที่ 13 ก.ค. – 28 ส.ค. 64

 

ให้นักศึกษาพิมพ์ใบชำระเงินวันที่ 13 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน ติดต่อสำนักบัณฑิตศึกษา โทร. 0-2549-3697     Line ID : ogsrmutt

Comments are closed.