ส่วนราชการ

(คณะ / หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ)

คณะ/วิทยาลัยฯ

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์แฟกซ์

เว็บไซต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.)
Faculty of  Engineering (EN)

  • งานวิจัยและประเมินผล
0-2549-3400,0-2549-3472
0-2577- 3400

คณะบริหารธุรกิจ (บธ.)
Faculty of  Business Administration (BA)

0-2549-3240-4,0-2549-3230
0-2577-4399

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ทค.)
Faculty of  Home Economics Technology   (HT)

0-2549-3160-61
0-2577-2358

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศก.)
Faculty of  Fine and Applied (FA)

0-2549-3270
0-2577-5021

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ทก.)
Faculty of Agricultural Technology (AT)

0-2523-8494, 0-2531-2988
0-531-2989

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอ.)
Faculty of  Technical Education (TE)

0-2549-4700
0-2549-4711

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.)
Faculty of Architecture (AR)

0-2549-4772
0-2549-4771

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
Faculty of  Science and Technology   (ST)

0-2549-4150, 0-2549-4152-4
0-2549-3596

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ทสม.)
Faculty of  Mass Communication Technology   (MT)

2549-4500
0-2549-4500

คณะศิลปศาสตร์ (ศศ.)
Faculty of  Liberal Arts (LA)

0-2549-3110
0-2577-5017

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย (วพท.)
Thai Traditional Medicine College (TC)

0-2592-1999
0-2592-1900

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์แฟกซ์

เว็บไซต์

สำนักงานอธิการบดี (สอ.)
Office of  the President (OP)

0-2549-3013,0-2549-4013
0-2577-2357

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)
Office of  Academic Resources   and Information Technology (AT)

0-2549-4004, 0-2549-3079
0-2549-3080

http://www.arit.rmutt.ac.th

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
Office of  Academic Promotion and   Registration (AR)
0-2549-3600-23
0-2577-5028

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา (สปศ.)
Office of  Educational Quality Assurance   (EQA)

0-2549-3505
0-2549-3502

สำนักจัดการทรัพย์สิน (สจส.)
Office of Assets Management (AM)

0-2549-3059-60
02-577-5013
http://www.asset.rmutt.ac.th/

สำนักสหกิจศึกษา
Office of Cooperative Education (CE)

0-2549-3621-22
0-2549-3623

http://www.coop.rmutt.ac.th

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.)
Institute of Research and Development
0-2549-4681-4 0-2549-4680, 0-2577-5038 http://www.ird.rmutt.ac.th/
สำนักบัณฑิตศึกษา
Office of Graduate Studies
0-2549-3618-9, 0-2549-3696-7  0-2549-3619 https://www.grad.rmutt.ac.th/

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์แฟกซ์

เว็บไซต์

กองประชาสัมพันธ์ (ปชส.)
Public Relations Division (PR)

0-2549-4990-2
0-2549-4993

กองนโยบายและแผน (กนผ.)
Policy and Planning Division (PD)

0-2549-4902-6
0-2549-4900
กองกลาง (กก.)
General Administration Division (GA)
0-2549-3013

0-2577-2357

http://www.gad.rmutt.ac.th

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-2549-4499 0-2577-1150
สารบรรณ 0-2549-3013,0-2549-3019
พัสดุ 0-2549-3040
บุคลากร 0-2549-3042
ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง 0-2549-3049
งานอาคารสถานที่ 0-2549-3044
งานยานพาหนะกลาง 0-2549-4498 0-2549-4498
งานสาธารณูปโภค 0-2549-3044,0-2549-3046 0-2549-3049
ประปา 0-2549-3047
ไฟฟ้า 0-2549-3199,0-2549-3031
โทรศัพท์ 0-2549-3366,0-2549-4889
งานรักษาความปลอดภัยและจราจร 0-2549-3035
ศูนย์รักษาความปลอดภัย 0-2549-3195
งานภูมิทัศน์ 0-2549-3036  http://www.phumitus.rmutt.ac.th/
งานกิจการพิเศษ (พิพิธภัณฑ์บัว) 0-2549-3043  http://www.lotus.rmutt.ac.th/
งานออกแบบสิ่งก่อสร้าง 0-2549-4481-3

กองพัฒนานักศึกษา (กพน.)
Student Development Division (SD)

0-2549-3021-9
0-2577-3020

กองบริหารงานบุคคล (กบค.)
Personnel Division (PE)

0-2549-4912-5
กองคลัง (กค.) Finance Division (FD)
0-2549-4124 , 0-2549-4127                   0-2549-4131-2
กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
International Strategy Division
0-2549-4430-39 0 2549 4089 http://www.isd.rmutt.ac.th/

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์แฟกซ์

เว็บไซต์

ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี
0-2549-3086, 3087, 3090, 3091
0-2549-3089
http://www.ttc.rmutt.ac.th/
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ
0-2549-3450
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมอุตสาหกรรมพลาสติก
0-2549-3480-5
0-2549-3483
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด
0-2549-4085-7
0-2577-5037
 http://www.rmuttscc.com/
โรงแรมราชบงกช
0-2549-4941-4
0-2549-4940
 http://www.hotel.rmutt.ac.th/
สถานีวิทยุกระจายเสียงราชมงคล
0-2280-4357
0-2280-4383
สมาคมศิษย์เก่า
0-2282-3637
0-2577-4399
International B.B.A.
0-2549-3243
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
081-7774318 ,
02-5493228

ใส่ความเห็น