ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมาของสำนักบัณฑิตศึกษา

 

           สำนักบัณฑิตศึกษา ได้รับความเห็นชอบให้แบ่งส่วนราชการจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 และการประชุมคณะกรรมการ การบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติ ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานภายในเรียกว่า “สำนักบัณฑิตศึกษา” โดยมีฐานะเทียบเท่ากอง (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ ในสำนักงานอธิการบดี ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2557) และมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงาน และภารกิจบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักบัณฑิตศึกษา จึงเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557