การจัดทำวิทยานิพนธ์

คู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา :  ฉบับปรับปรุง  ใช้สำหรับนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป และสำหรับผู้สนใจทั่วไป

NameSizeHits
NameSizeHits
01-ปก518.8 KiB3821
02-คำนำ25.7 KiB2228
03-สารบัญ 27.3 KiB2095
04-บทที่ 1 ความสำคัญของการทำวิทยานิพนธ์43.8 KiB3350
05-บทที่ 2 การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์106.3 KiB3803
06-บทที่ 3 ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ92.0 KiB2807
07-บทที่ 4 หลักเกณฑ์และรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ107.3 KiB3625
08-บทที่ 5 หลักเกณฑ์การอ้างอิง152.9 KiB3281
09- บทที่ 6 หลักเกณฑ์การเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม319.2 KiB4255
10-ภาคผนวก ก จรรยาบรรณในการจัดทำวิทยานิพนธ์48.6 KiB1223
11-ภาคผนวก ข ใบคำร้องเกี่ยวกับการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ1.5 MiB1371
12-ภาคผนวก ค วิธีพิมพ์รายนามในวิทยานิพนธ์40.2 KiB2527
13-ภาคผนวก ง หน้าปกหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ535.8 KiB1909
14-ภาคผนวก จ ตัวอย่างการพิมพ์และจัดวางเนื้อหาโดยทั่วไป วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ473.2 KiB5403
15-ภาคผนวก ฉ ตัวอย่างการพิมพ์และจัดวางเนื้อหาโดยทั่วไป ดุษฎีนิพนธ์431.5 KiB2202
16-ภาคผนวก ช คำแนะนำในการจัดส่งวิทยานิพนธ์ 39.5 KiB1718

 

คู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา : ใช้สำหรับนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

คู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
5.0 MiB
6376 Downloads
Details

 

E – Book  : http://pubhtml5.com/wymk/ahkh

 

 

 

คู่มือแนวทางการเขียนบทคัดย่อ (Abstract) : สำหรับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=6651

 

 

 

 

ใบคำร้องที่เกี่ยวข้อง : แบบฟอร์มใบคำร้องที่เกี่ยวกับการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบเสนอหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ114.8 KiB3026
02-แบบเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอกมหาวิทยาลัย)44.8 KiB1685
03-แบบขอสอบหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ108.1 KiB3702
04-แบบรายงานผลการสอบหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ170.0 KiB1819
05-แบบขอสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ168.2 KiB3627
06-แบบรายงานผลการสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ265.0 KiB1664
07-แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ88.3 KiB1163
08-แบบขอขยายภาระงานที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ171.6 KiB731
09-แบบรายงานการเผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ80.8 KiB1682
10-ใบรับรองผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ146.5 KiB1585
11-แบบฟอร์มหน้ารับรองวิทยานิพนธ์20.5 KiB256
12-หนังสือรับรองการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ88.8 KiB180
13-แบบฟอร์มสรุปผลงานดุษฎีนิพนธ์ .pdf47.8 KiB65
14-แบบฟอร์มสรุปผลงานดุษฎีนิพนธ์ .docx19.8 KiB89

3 Comments

  1. 124 พูดว่า:

    อยากให้มันเป็นแบบฟอร์มที่มันดูง่ายๆแบบ ม.อื่นอ่ะค่ะ แบบฟอร์มแบบ หน้าปก เขียนอะไรบ้าง ขนาดเท่าไหร่เว้นเท่าไหร่แบบนี้อ่ะค่ะ

ใส่ความเห็น