ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561  

กำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561    :  ภาคปกติ  วันที่ 25 มิ.ย. 61

                                                                                    :  ภาคพิเศษ วันที่ 23 มิ.ย. 61


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาปกติ 

– ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. – 1 ก.ค. 61
– ชำระเงิน ระหว่างวันที่ 2 – 8 ก.ค. 61
– ชำระเงินล่าช้าระหว่างวันที่ 9 ก.ค. – 5 ส.ค. 61 (ปรับวันละ 100.- บาท) ให้นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดตามวัน ที่จะชำระเงินล่าช้า ระบบลงทะเบียนจะคำนวนค่าปรับให้โดยอัตโนมัติ

>>>แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน


2. การลงทะเบียนเรียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  

– ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ระหว่างวันที่ 2 ก.ค. – 5 ส.ค. 61 พร้อมแบบรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เมื่อคณบดีอนุมัติใบคำร้องแล้ว นำใบคำร้องยื่นสำนักบัณฑิตศึกษา เพื่อบันทึกข้อมูล และนำใบแจ้งยอดไปชำระเงินตามช่องทางตามใบแจ้งยอดชำระเงิน

– ชำระเงิน ระหว่างวันที่ 2 ก.ค. – 5 ส.ค. 61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buttun01

มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน ติดต่อสำนักบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์  0-2549-3697

พฤษภาคม 16, 2018

การลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (นักศึกษาเก่า)

        […]
มีนาคม 14, 2018

การลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

        […]
ตุลาคม 19, 2017

การลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

        […]
กันยายน 4, 2017

แจ้งการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) และระดับปริญญาโทที่ยังไม่ได้รับบัตร ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ให้นักศึกษามารับบัตรประจำต […]