ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ให้นักศึกษามารับบัตรประจำตัวนักศึกษา วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.00 น.

ณ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ชั้น 1

*ให้นักศึกษาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และโทรศัพท์มือถือของนักศึกษามาด้วย


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เบอร์โทรศัพท์ 0-2549-3697

เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/ogsrmutt

กรกฎาคม 25, 2019

แจ้งการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ให้นักศึกษามารับบัตรประจำต […]
มิถุนายน 18, 2019

การลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (นักศึกษาเก่า)

        […]
เมษายน 1, 2019

การลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (ภาคการศึกษาฤดูร้อน) (นักศึกษาเก่า)

        […]
พฤษภาคม 16, 2018

การลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (นักศึกษาเก่า)

        […]