ติดต่อเรา

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ที่อยู่ : อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) ชั้น 4   39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110

โทรศัพท์ : งานทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา, งานรับสมัครเข้าศึกษา : 0-2549-3697

                   งานส่งเสริมคุณภาพวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ : 0-2549-3618

                   งานควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานการศึกษา : 0-2549-3618

                   งานพัฒนาหลักสูตร : 0-2549-3695

                   งานฐานข้อมูล : 0-2549-4083

                   งานพัสดุ, การเงิน, บุคลากร, แผน : 0-2549-3696

                   งานประสานงาน, งานสารบรรณ : 0-2549-3619

โทรสาร : 0-2549-3619

เว็บไซต์ : www.grad.rmutt.ac.th

อีเมล์ : grad@rmutt.ac.th

เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/ogsrmutt 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Map-RMUTT

ใส่ความเห็น