แบบเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมและแบบฟอร์มหลักสูตร (ระดับบัณฑิตศึกษา)


แบบเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แบบเสนอเรื่องที่ประชุมสภา มทร.ธัญบุรี
681.3 KiB
1069 Downloads
รายละเอียด

แบบเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ของสภามหาวิทยาลัยฯ

แบบเสนอเรื่องคณะกรรมการด้านหลักสูตรฯ
94.8 KiB
606 Downloads
รายละเอียด
แบบเสนอเรื่องคณะกรรมการด้านหลักสูตรฯ
38.0 KiB
679 Downloads
รายละเอียด

แบบเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แบบเสนอเรื่องที่ประชุมสภาวิชาการ มทร.ธัญบุรี
106.2 KiB
703 Downloads
รายละเอียด
แบบเสนอเรื่องที่ประชุมสภาวิชาการ มทร.ธัญบุรี
40.0 KiB
609 Downloads
รายละเอียด

แบบเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

แบบเสนอวาระคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
84.1 KiB
623 Downloads
รายละเอียด
แบบเสนอวาระคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
45.0 KiB
535 Downloads
รายละเอียด

แบบเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการและวิจัย

แบบเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการและวิจัย
69.5 KiB
604 Downloads
รายละเอียด
แบบเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการและวิจัย
35.5 KiB
630 Downloads
รายละเอียดแบบฟอร์มการเสนอหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (แบบ Grad 01)

Grad01 2565
Grad01 2565
Grad01-2565.pdf
352.4 KiB
828 Downloads
รายละเอียด
Grad01 2565
Grad01 2565
Grad01-2565.doc
383.0 KiB
833 Downloads
รายละเอียด

แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตรปรับปรุงระดับบัณฑิตศึกษา (แบบ Grad 02)

Grad02 2565
Grad02 2565
Grad02-2565.pdf
363.1 KiB
636 Downloads
รายละเอียด
Grad02 2565
Grad02 2565
Grad02-2565.docx
286.3 KiB
628 Downloads
รายละเอียดแบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ปรับย่อย)

แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
142.5 KiB
619 Downloads
รายละเอียดแบบฟอร์ม มคอ.2 (เล่มหลักสูตร) แก้ไข 26 ตุลาคม 2563

มคอ.2
มคอ.2
TQF2-2563.pdf
1.0 MiB
1142 Downloads
รายละเอียด
มคอ.2
มคอ.2
TQF2-2563.docx
267.3 KiB
1132 Downloads
รายละเอียด

รายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 จาก สกอ.
Programme Specification
Programme Specification
Programme-Specification.pdf
252.5 KiB
562 Downloads
รายละเอียด

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
NameSizeHits
NameSizeHits
01 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก (มคอ.06)152.5 KiB518
02 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท (มคอ.04)152.0 KiB515
03 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (มคอ.03)153.5 KiB500

ตัวอย่างปกเล่มหลักสูตร
ปกหลักสูตร
ปกหลักสูตร
ex.-cover-cur-59.doc
1.3 MiB
545 Downloads
รายละเอียด

อ้างอิงข้อมูลจาก สำนักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา http://www.mua.go.th/users/bhes/catalog3.htm

ตัวอย่าง/แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ กำหนดรูปแบบการอ้างอิงเป็นแบบ APA 7th เป็นต้นแบบ และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยฯ

ตัวอย่าง/แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ
324.1 KiB
427 Downloads
รายละเอียด

แบบฟอร์มประวัติและผลงานทางวิชาการ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร)แบบฟอร์มการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ

แบบขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
62.0 KiB
256 Downloads
รายละเอียด
ตารางสรุปรายนามอาจารย์พิเศษ
18.7 KiB
347 Downloads
รายละเอียด
แบบฟอร์ม ทะเบียนประวัติบุคลากร
181.2 KiB
251 Downloads
รายละเอียด
แบบฟอร์ม ทะเบียนประวัติบุคลากร-รวมตัวอย่าง
280.0 KiB
279 Downloads
รายละเอียด