แบบเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมและแบบฟอร์มหลักสูตร (ระดับบัณฑิตศึกษา)


แบบเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แบบเสนอเรื่องที่ประชุมสภา มทร.ธัญบุรี
681.3 KiB
1202 Downloads
รายละเอียด

แบบเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ของสภามหาวิทยาลัยฯ

แบบเสนอเรื่องคณะกรรมการด้านหลักสูตรฯ
94.8 KiB
683 Downloads
รายละเอียด
แบบเสนอเรื่องคณะกรรมการด้านหลักสูตรฯ
38.0 KiB
751 Downloads
รายละเอียด

แบบเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แบบเสนอเรื่องที่ประชุมสภาวิชาการ มทร.ธัญบุรี
106.2 KiB
768 Downloads
รายละเอียด
แบบเสนอเรื่องที่ประชุมสภาวิชาการ มทร.ธัญบุรี
40.0 KiB
676 Downloads
รายละเอียด

แบบเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 

แบบเสนอวาระคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
84.1 KiB
711 Downloads
รายละเอียด
แบบเสนอวาระคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา
45.0 KiB
613 Downloads
รายละเอียด

แบบเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการและวิจัย

แบบเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการและวิจัย
69.5 KiB
669 Downloads
รายละเอียด
แบบเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการและวิจัย
35.5 KiB
694 Downloads
รายละเอียดแบบฟอร์มการเสนอหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (แบบ Grad 01)

Grad01 2565
Grad01 2565
Grad01-2565.pdf
352.4 KiB
921 Downloads
รายละเอียด
Grad01 2565
Grad01 2565
Grad01-2565.doc
383.0 KiB
1170 Downloads
รายละเอียด

แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตรปรับปรุงระดับบัณฑิตศึกษา (แบบ Grad 02)

Grad02 2565
Grad02 2565
Grad02-2565.pdf
363.1 KiB
708 Downloads
รายละเอียด
Grad02 2565
Grad02 2565
Grad02-2565.docx
286.3 KiB
727 Downloads
รายละเอียดแบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ปรับย่อย)

แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
142.5 KiB
676 Downloads
รายละเอียดแบบฟอร์ม มคอ.2 (เล่มหลักสูตร) แก้ไข 26 ตุลาคม 2563

มคอ.2
มคอ.2
TQF2-2563.pdf
1.0 MiB
1306 Downloads
รายละเอียด
มคอ.2
มคอ.2
TQF2-2563.docx
267.3 KiB
1514 Downloads
รายละเอียด

รายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 จาก สกอ.
Programme Specification
Programme Specification
Programme-Specification.pdf
252.5 KiB
633 Downloads
รายละเอียด

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
NameSizeHits
NameSizeHits
01 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก (มคอ.06)152.5 KiB596
02 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท (มคอ.04)152.0 KiB587
03 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (มคอ.03)153.5 KiB578

ตัวอย่างปกเล่มหลักสูตร
ปกหลักสูตร
ปกหลักสูตร
ex.-cover-cur-59.doc
1.3 MiB
621 Downloads
รายละเอียด

อ้างอิงข้อมูลจาก สำนักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา http://www.mua.go.th/users/bhes/catalog3.htm

ตัวอย่าง/แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ กำหนดรูปแบบการอ้างอิงเป็นแบบ APA 7th เป็นต้นแบบ และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยฯ

ตัวอย่าง/แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ
324.1 KiB
600 Downloads
รายละเอียด

แบบฟอร์มประวัติและผลงานทางวิชาการ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร)แบบฟอร์มการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ

แบบขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
62.0 KiB
324 Downloads
รายละเอียด
ตารางสรุปรายนามอาจารย์พิเศษ
18.7 KiB
407 Downloads
รายละเอียด
แบบฟอร์ม ทะเบียนประวัติบุคลากร
181.2 KiB
326 Downloads
รายละเอียด
แบบฟอร์ม ทะเบียนประวัติบุคลากร-รวมตัวอย่าง
280.0 KiB
366 Downloads
รายละเอียด