แบบฟอร์ม / คำร้องต่าง ๆ

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบฟอร์มใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา127.7 KiB3642
02-แบบฟอร์มเปิดบัญชีสะสมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ (ทำบัตรนักศึกษา)293.2 KiB4586
03- แบบฟอร์มใบลงทะเบียนเรียน331.7 KiB1702
04-แบบฟอร์มใบเพิ่ม ถอนรายวิชาเรียน328.8 KiB1500
05- แบบขอเทียบโอนผลการเรียน272.9 KiB1203
06-แบบฟอร์มใบลาพักการศึกษา และขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา312.1 KiB2138
07- แบบขอสำเร็จการศึกษา 90.7 KiB2102
08- แบบฟอร์มใบขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต104.6 KiB2065
09- แบบฟอร์มใบขอเอกสารการศึกษา153.8 KiB2406
10 - แบบฟอร์มใบคำร้องทั่วไป159.6 KiB4352
11-แบบฟอร์มประวัติอาจารย์บัณฑิตศึกษา132.0 KiB830
13-แบบรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ157.8 KiB3541
14- แบบคำร้องขอแก้ค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) สำหรับนักศึกษา 158.3 KiB1317
15- แบบขอแก้ค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) สำหรับอาจารย์ผู้สอน 159.6 KiB663
16- แบบส่งระดับคะแนนเพิ่มเติม153.3 KiB632
17- แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา159.8 KiB7022
18-ใบมอบฉันทะ157.3 KiB1238
19- แบบฟอร์มการขออีเมลล์และรหัสการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ 962.3 KiB4081
20- แบบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา144.4 KiB3472
21-แบบฟอร์มขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา1.9 MiB614

 

แบบฟอร์มใบคำร้องที่เกี่ยวกับการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบเสนอหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ114.8 KiB2799
02-แบบเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอกมหาวิทยาลัย)44.8 KiB1584
03-แบบขอสอบหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ108.1 KiB3525
04-แบบรายงานผลการสอบหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ170.0 KiB1694
05-แบบขอสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ168.2 KiB3349
06-แบบรายงานผลการสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ265.0 KiB1562
07-แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ88.3 KiB1045
08-แบบขอขยายภาระงานที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ171.6 KiB694
09-แบบรายงานการเผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ80.8 KiB1602
10-ใบรับรองผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ146.5 KiB1532
11-แบบฟอร์มหน้ารับรองวิทยานิพนธ์20.5 KiB195
12-หนังสือรับรองการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ88.8 KiB123
13-แบบฟอร์มสรุปผลงานดุษฎีนิพนธ์ .pdf47.8 KiB27
14-แบบฟอร์มสรุปผลงานดุษฎีนิพนธ์ .docx19.8 KiB30

ใส่ความเห็น