แบบฟอร์ม / คำร้องต่าง ๆ

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบฟอร์มใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา127.7 KiB3129
02-แบบฟอร์มเปิดบัญชีสะสมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ (ทำบัตรนักศึกษา)293.2 KiB4440
03- แบบฟอร์มใบลงทะเบียนเรียน331.7 KiB1566
04-แบบฟอร์มใบเพิ่ม ถอนรายวิชาเรียน328.8 KiB1361
05- แบบขอเทียบโอนผลการเรียน272.9 KiB1049
06-แบบฟอร์มใบลาพักการศึกษา และขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา312.1 KiB1494
07- แบบขอสำเร็จการศึกษา 90.7 KiB1838
08- แบบฟอร์มใบขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต104.6 KiB1607
09- แบบฟอร์มใบขอเอกสารการศึกษา153.8 KiB1779
10 - แบบฟอร์มใบคำร้องทั่วไป159.6 KiB3145
11-แบบฟอร์มประวัติอาจารย์บัณฑิตศึกษา132.0 KiB761
13-แบบรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ157.8 KiB3226
14- แบบคำร้องขอแก้ค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) สำหรับนักศึกษา 158.3 KiB853
15- แบบขอแก้ค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) สำหรับอาจารย์ผู้สอน 159.6 KiB581
16- แบบส่งระดับคะแนนเพิ่มเติม153.3 KiB570
17- แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา159.8 KiB5000
18-ใบมอบฉันทะ157.3 KiB994
19- แบบฟอร์มการขออีเมลล์และรหัสการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ 962.3 KiB3942
20- แบบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา144.4 KiB3017
21-แบบฟอร์มขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา1.9 MiB458

 

แบบฟอร์มใบคำร้องที่เกี่ยวกับการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบเสนอหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ114.8 KiB2129
02-แบบเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอกมหาวิทยาลัย)44.8 KiB1346
03-แบบขอสอบหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ108.1 KiB2677
04-แบบรายงานผลการสอบหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ170.0 KiB1186
05-แบบขอสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ168.2 KiB2607
06-แบบรายงานผลการสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ265.0 KiB1103
07-แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ88.3 KiB626
08-แบบขอขยายภาระงานที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ171.6 KiB618
09-แบบรายงานการเผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ126.3 KiB1413
10-ใบรับรองผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ146.5 KiB1396
11-แบบฟอร์มหน้ารับรองวิทยานิพนธ์20.5 KiB77

ใส่ความเห็น