แบบฟอร์ม / คำร้องต่าง ๆ

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบฟอร์มใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา146.9 KiB7161
03- แบบฟอร์มใบลงทะเบียนเรียน157.3 KiB2807
04-แบบฟอร์มใบเพิ่ม ถอนรายวิชาเรียน134.4 KiB3313
05- แบบขอเทียบโอนผลการเรียน109.3 KiB2743
06-แบบฟอร์มใบลาพักการศึกษา และขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา111.5 KiB4401
07- แบบขอสำเร็จการศึกษา 139.9 KiB3746
08- แบบฟอร์มใบขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต121.3 KiB3509
10 - แบบฟอร์มใบคำร้องทั่วไป120.1 KiB9786
13-แบบรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ309.6 KiB8503
14- แบบคำร้องขอแก้ค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) สำหรับนักศึกษา 137.0 KiB2510
15- แบบขอแก้ค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) สำหรับอาจารย์ผู้สอน 196.5 KiB1204
16- แบบส่งระดับคะแนนเพิ่มเติม153.3 KiB1041
17- แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา308.7 KiB16112
18-ใบมอบฉันทะ103.7 KiB4777
19- แบบฟอร์มการขออีเมลล์และรหัสการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ 962.3 KiB4617
20- แบบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา108.2 KiB10547
21-แบบฟอร์มขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา96.7 KiB2626

 

แบบฟอร์มใบคำร้องที่เกี่ยวกับการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบเสนอหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ151.4 KiB9278
02-แบบเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอกมหาวิทยาลัย)44.8 KiB2511
03-แบบขอสอบหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ149.3 KiB11762
04-แบบรายงานผลการสอบหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ170.0 KiB2512
05-แบบขอสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ109.4 KiB9036
06-แบบรายงานผลการสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ265.0 KiB2995
07-แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ110.7 KiB1764
08-แบบขอขยายภาระงานที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ171.6 KiB1070
09-แบบรายงานการเผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ162.9 KiB2567
10-ใบรับรองผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ105.3 KiB2403
11-แบบฟอร์มหน้ารับรองวิทยานิพนธ์20.5 KiB1050
12-หนังสือรับรองการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ88.8 KiB962
13-แบบฟอร์มสรุปผลงานดุษฎีนิพนธ์ .pdf155.3 KiB538
14-แบบฟอร์มสรุปผลงานดุษฎีนิพนธ์ .docx26.4 KiB552
15-แบบฟอร์มเสนอหัวข้อและเค้าโครงงานดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก.docx393.0 KiB353
16-Dissertation Proposal Form.docx434.5 KiB418

ใส่ความเห็น