แบบฟอร์ม / คำร้องต่าง ๆ

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบฟอร์มใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา146.9 KiB6164
03- แบบฟอร์มใบลงทะเบียนเรียน157.3 KiB2512
04-แบบฟอร์มใบเพิ่ม ถอนรายวิชาเรียน134.4 KiB2857
05- แบบขอเทียบโอนผลการเรียน109.3 KiB2427
06-แบบฟอร์มใบลาพักการศึกษา และขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา111.5 KiB3688
07- แบบขอสำเร็จการศึกษา 123.2 KiB3342
08- แบบฟอร์มใบขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต121.3 KiB3103
09- แบบฟอร์มใบขอเอกสารการศึกษา113.8 KiB3230
10 - แบบฟอร์มใบคำร้องทั่วไป120.1 KiB8461
13-แบบรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ309.6 KiB7086
14- แบบคำร้องขอแก้ค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) สำหรับนักศึกษา 137.0 KiB2239
15- แบบขอแก้ค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) สำหรับอาจารย์ผู้สอน 196.5 KiB1040
16- แบบส่งระดับคะแนนเพิ่มเติม153.3 KiB919
17- แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา127.0 KiB13680
18-ใบมอบฉันทะ103.7 KiB3867
19- แบบฟอร์มการขออีเมลล์และรหัสการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ 962.3 KiB4469
20- แบบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา108.2 KiB8577
21-แบบฟอร์มขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา96.7 KiB2005

 

แบบฟอร์มใบคำร้องที่เกี่ยวกับการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบเสนอหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ151.4 KiB6002
02-แบบเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอกมหาวิทยาลัย)44.8 KiB2244
03-แบบขอสอบหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ149.3 KiB8101
04-แบบรายงานผลการสอบหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ170.0 KiB2290
05-แบบขอสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ109.4 KiB6181
06-แบบรายงานผลการสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ265.0 KiB2560
07-แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ110.7 KiB1628
08-แบบขอขยายภาระงานที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ171.6 KiB960
09-แบบรายงานการเผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ162.9 KiB2243
10-ใบรับรองผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ105.3 KiB2087
11-แบบฟอร์มหน้ารับรองวิทยานิพนธ์20.5 KiB795
12-หนังสือรับรองการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ88.8 KiB683
13-แบบฟอร์มสรุปผลงานดุษฎีนิพนธ์ .pdf155.3 KiB411
14-แบบฟอร์มสรุปผลงานดุษฎีนิพนธ์ .docx26.4 KiB434
15-แบบฟอร์มเสนอหัวข้อและเค้าโครงงานดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก.docx393.0 KiB188
16-Dissertation Proposal Form.docx434.5 KiB218

ใส่ความเห็น