แบบฟอร์ม / คำร้องต่าง ๆ

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบฟอร์มใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา127.7 KiB1447
02-แบบฟอร์มเปิดบัญชีสะสมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ (ทำบัตรนักศึกษา)293.2 KiB3074
03- แบบฟอร์มใบลงทะเบียนเรียน331.7 KiB1144
04-แบบฟอร์มใบเพิ่ม ถอนรายวิชาเรียน328.8 KiB949
05- แบบขอเทียบโอนผลการเรียน160.3 KiB615
06-แบบฟอร์มใบลาพักการศึกษา และขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา312.1 KiB1031
07- แบบขอสำเร็จการศึกษา 90.7 KiB1332
08- แบบฟอร์มใบขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต104.6 KiB1200
09- แบบฟอร์มใบขอเอกสารการศึกษา153.8 KiB1262
10 - แบบฟอร์มใบคำร้องทั่วไป159.6 KiB1800
11-แบบฟอร์มประวัติอาจารย์บัณฑิตศึกษา132.0 KiB616
12-แบบคำร้องตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ180.9 KiB1200
13-แบบรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ157.8 KiB2274
14- แบบคำร้องขอแก้ค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) สำหรับนักศึกษา 158.3 KiB540
15- แบบขอแก้ค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) สำหรับอาจารย์ผู้สอน 159.6 KiB415
16- แบบส่งระดับคะแนนเพิ่มเติม153.3 KiB430
17- แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา159.8 KiB2714
18-ใบมอบฉันทะ157.3 KiB685
19- แบบฟอร์มการขออีเมลล์และรหัสการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ 962.3 KiB2715
20- แบบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา144.4 KiB1974
21-แบบฟอร์มขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา1.9 MiB133

 

แบบฟอร์มใบคำร้องที่เกี่ยวกับการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบเสนอหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ114.8 KiB1529
02-แบบเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอกมหาวิทยาลัย)44.8 KiB966
03-แบบขอสอบหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ108.1 KiB1145
04-แบบรายงานผลการสอบหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ170.0 KiB870
05-แบบขอสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ168.2 KiB1159
06-แบบรายงานผลการสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ265.0 KiB812
07-แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ88.3 KiB478
08-แบบขอขยายภาระงานที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ171.6 KiB462
09-แบบรายงานการเผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ102.8 KiB991
10-ใบรับรองผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ146.5 KiB1015

ใส่ความเห็น