แบบฟอร์ม / คำร้องต่าง ๆ

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบฟอร์มใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา127.7 KiB5377
03- แบบฟอร์มใบลงทะเบียนเรียน331.7 KiB2231
04-แบบฟอร์มใบเพิ่ม ถอนรายวิชาเรียน328.8 KiB2204
05- แบบขอเทียบโอนผลการเรียน78.5 KiB1988
06-แบบฟอร์มใบลาพักการศึกษา และขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา312.1 KiB3123
07- แบบขอสำเร็จการศึกษา 90.7 KiB2884
08- แบบฟอร์มใบขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต104.6 KiB2822
09- แบบฟอร์มใบขอเอกสารการศึกษา153.8 KiB2906
10 - แบบฟอร์มใบคำร้องทั่วไป159.6 KiB6688
13-แบบรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ157.8 KiB6475
14- แบบคำร้องขอแก้ค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) สำหรับนักศึกษา 158.3 KiB2082
15- แบบขอแก้ค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) สำหรับอาจารย์ผู้สอน 196.5 KiB919
16- แบบส่งระดับคะแนนเพิ่มเติม153.3 KiB819
17- แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา159.8 KiB12077
18-ใบมอบฉันทะ157.3 KiB2844
19- แบบฟอร์มการขออีเมลล์และรหัสการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ 962.3 KiB4363
20- แบบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา144.4 KiB7656
21-แบบฟอร์มขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา1.9 MiB1454

 

แบบฟอร์มใบคำร้องที่เกี่ยวกับการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบเสนอหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ114.8 KiB4150
02-แบบเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอกมหาวิทยาลัย)44.8 KiB2021
03-แบบขอสอบหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ108.1 KiB6176
04-แบบรายงานผลการสอบหัวข้อและเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ170.0 KiB2111
05-แบบขอสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ168.2 KiB5191
06-แบบรายงานผลการสอบดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ265.0 KiB1957
07-แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ88.3 KiB1458
08-แบบขอขยายภาระงานที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ171.6 KiB861
09-แบบรายงานการเผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ80.8 KiB1972
10-ใบรับรองผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ146.5 KiB1879
11-แบบฟอร์มหน้ารับรองวิทยานิพนธ์20.5 KiB559
12-หนังสือรับรองการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ88.8 KiB467
13-แบบฟอร์มสรุปผลงานดุษฎีนิพนธ์ .pdf155.3 KiB291
14-แบบฟอร์มสรุปผลงานดุษฎีนิพนธ์ .docx26.4 KiB324
15-แบบฟอร์มเสนอหัวข้อและเค้าโครงงานดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก.docx393.0 KiB20
16-Dissertation Proposal Form.docx434.5 KiB11

ใส่ความเห็น