นิรุตติ์ เจริญกิจ

 

 

ระบบรับสมัครรองรับเบราเซอร์ 
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การดาเนินงานโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : Credits Bank) หลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ.2562 (107.9 KiB, 144 downloads)

 

 

 1. แผนรับ
ที่ คณะ / สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
1

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

    หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

001 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
002 สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน
003 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
2

คณะวิศวกรรมศาสตร์

    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

004 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
005 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
006 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต
3

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

007 สาขาวิชาเคมีประยุกต์
008 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
009 สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ
4 คณะศิลปกรรมศาสตร์
   หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
010 สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
011 สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา

 

 1. การสอบคัดเลือก

โดยการสอบสัมภาษณ์จากการพิจารณาผลการเรียนหรือการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ทำงาน ดำเนินการโดยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  (ธนาคารหน่วยกิต : CREDITS BANK)

 

 1.  กำหนดการรับสมัคร
กิจกรรม ระยะเวลา
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://www.grad.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2562
ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร ตั้งแต่บัดนี้ – 1 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 มิถุนายน 2562
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 มิถุนายน 2562
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มิถุนายน 2562
เปิดภาคเรียน วันที่ 24 มิถุนายน 2562

 

 1. วิธีการรับสมัคร

           ขั้นตอนการรับสมัครผ่านเว็บไซต์

4.1 ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดประกาศโครงการฯ และประกาศรับสมัครฯ เข้าศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จากเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th

 • ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 • ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในเว็บไซต์ พร้อมจัดส่งใบแสดงผลการศึกษาในรูปแบบไฟล์ PDFขนาด A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB ในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th ให้ถูกต้อง ก่อนการบันทึกยืนยันการสมัคร และพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน
 • นำใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงินไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่ วันที่ 2 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562

 

 1. หลักฐานที่ใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้สมัครนำเอกสารหลักฐานที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องยื่นต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

5.1  สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ

5.2  สำเนาเอกสารแสดงผลตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

5.3  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส / ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

5.4  หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ตามเงื่อนไขแต่ละคณะ)

5.5  ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิหรือมีคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การดำเนินการโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : Credits Bank)  หลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ.2562 และผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ ผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

 

 1. วิธีการชำระเงิน
 1. นำใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษาต่อในโครงการฯ ไปชำระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หากผู้ชำระเงินไม่ใช่ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครแทนผู้สมัคร การชำระเงินค่าสมัครต้องเป็นชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัครเท่านั้น โดยชำระเงินจำนวนเงิน 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)
 2. ให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน ที่ชำระเงินค่าสมัครสอบเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 3. ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัครที่เว็บไซต์ grad.rmutt.ac.th ภายหลังจากวันที่ชำระเงินค่าสมัครไปแล้ว 3 วัน
 4. ค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ทุกกรณี

 

 1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ ประกาศผลสอบ
 2. เว็บไซต์ http://www.grad.rmutt.ac.th
 3. 2. ณ สำนักบัณฑิตศึกษา อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4

 

 1. การสอบถามรายละเอียดอื่นๆ

 

คณะ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ หรือ  E – Mail แฟกซ์
สำนักบัณฑิตศึกษา 02-5493697 http://www.grad.rmutt.ac.th

E-Mail : grad@rmutt.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/ogsrmutt

02-5493619
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 02-5493205 http://www.teched.rmutt.ac.th 02-5775020
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 02-5493564 , 02-5493554 http://www.en.rmutt.ac.th/postgrad 02-5493563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-5494158 http://www.sci.rmutt.ac.th 02-5494159
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 02-5493278,

086-6978327(รศ.ดร.สมพร ธุรี)

http://www.fa.rmutt.ac.th 02-5775022
02-5494581(ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์)
087-5033338(ดร.กัญชพร ตันทอง)
02-5494580

 

พฤษภาคม 13, 2019

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : CREDITS BANK) หลักสูตรระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562

    ระบบรับสมัคร […]
พฤษภาคม 10, 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอ […]
เมษายน 1, 2019

การลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (ภาคการศึกษาฤดูร้อน) (นักศึกษาเก่า)

        […]
มีนาคม 21, 2019

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม)

คณะและสาขาที่เปิดรับสมัคร […]