นิรุตติ์ เจริญกิจ

ให้นักศึกษามารับบัตรประจำตัวนักศึกษา ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ชั้น 1

 

* เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และโทรศัพท์มือถือของนักศึกษา

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เบอร์โทรศัพท์ 0-2549-3618, 0-2549-4083, 0-2549-3697

เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/ogsrmutt

สิงหาคม 1, 2018

แจ้งการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ให้นักศึกษามารับบัตรประจำต […]
กรกฎาคม 13, 2018

ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย […]
กรกฎาคม 6, 2018

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

    ตรวจสอบรายนา […]
กรกฎาคม 2, 2018

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ป […]