แผนการลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แผนการลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคปกติ   (คลิกเลือกคณะ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ   (คลิกเลือกคณะ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ   (คลิกเลือกคณะ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ   (คลิกเลือกคณะ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู)  (คลิกเลือกคณะ)