แผนการลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

แผนการลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก  (คลิกเลือกคณะ)

 

ภาคพิเศษ

ภาคปกติ


นักศึกษาระดับปริญญาโท  (คลิกเลือกคณะ)

ภาคพิเศษ

ภาคปกติ


นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  (คลิกเลือกคณะ)