แผนการลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

แผนการลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

นักศึกษาระดับปริญญาเอก  (คลิกเลือกคณะ)

ภาคพิเศษ

ภาคปกติ


นักศึกษาระดับปริญญาโท  (คลิกเลือกคณะ)

ภาคพิเศษ

ภาคปกติ


นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  (คลิกเลือกคณะ)