สถิติข้อมูลระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2567

34

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

1008

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

214

นักศึกษาปริญญาเอก

543

นักศึกษาปริญญาโท

251

นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต

181

นักศึกษานานาชาติ

กุมภาพันธ์ 5, 2024

กำหนดการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต) สำหรับนักศึกษาที่เข้าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันเวลาทำบัตรนักศึกษา วันเ […]
พฤศจิกายน 30, 2023

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567

กรอกใบสมัครออนไลน์ Online […]
สิงหาคม 3, 2023

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2566

ดูในรูปแบบ E-book  Online […]
มีนาคม 23, 2023

คำแนะนำในการจัดส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พร้อมไฟล์รูปเล่มแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์

การจัดส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ […]
มกราคม 21, 2021

คู่มือการขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านเว็บไซต์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

คู่มือการขึ้นทะเบียนบัณฑิต […]

ข่าวการสมัครเข้าศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ข่าวทุนวิจัย

ข่าวการประชุมวิชาการ


ใส่ความเห็น