องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา

23112559

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง  องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่และระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา

———————————–

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 15 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป

 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่และระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

 

ข้อ 3 คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย

 1. อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
 2. รองอธิการบดี ด้านวิชาการและวิจัย เป็นกรรมการ
 3. ผู้ช่วยอธิการบดีซึ่งกำกับดูแลงานบัณฑิตศึกษาและงานวิจัย เป็นกรรมการ
 4. คณะบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นกรรมการ
 5. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการ
 6. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรรมการ
 7. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการ
 8. ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เป็นกรรมการ
 9. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
 10. ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้

 

ข้อ 4 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 3. ไม่เป็นคนวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

 

ข้อ 5 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และเมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

 

กรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

เมื่อครบกำหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในหกสิบวัน และในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

 

ข้อ 6 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

 1. ตาย
 2. ลาออก
 3. คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษามีมติให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
 4. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4

 

ข้อ 7 คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษามีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

 1. กำหนดนโยบาย แผนงาน และการดำเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของประเทศ การอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัย
 2. กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 3. กำหนดมาตรฐานและพิจารณาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและข้อบังคับมหาวิทยาลัย
 4. พิจารณาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
 5. พิจารณา ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

 

ประกาศ ณ วันที่ 10  กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

 

 

ดาวน์โหลดประกาศ

21 ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่และระยะเวลาการดำรงตำแน่งของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563
1.0 MiB
425 Downloads
รายละเอียด