องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา

23112559

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง  องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่และระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

ของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา

———————————–

                        ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 15 กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา

                       อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

                       ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง  องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่และระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา”

                      ข้อ 2  ประกาศนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป

                      ข้อ 3  คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มีองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่และระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

                      1. องค์ประกอบ ประกอบด้วย

                          1.1  อธิการบดี เป็นประธาน

                          1.2  รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย เป็นกรรมการ

                          1.3  คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นกรรมการ

                          1.4  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการ

                          1.5  ผู้อำนวยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรรมการ

                          1.6  ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ

                         ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินจำนวน 1 คน

                       2. อำนาจหน้าที่

                            คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

                           2.1  กำหนดนโยบาย แผนงาน และการดำเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของประเทศ การอุดมศึกษา และของมหาวิทยาลัย

                           2.2  กำหนดข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

                           2.3  กำหนดมาตรฐานและพิจารณาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และข้อบังคับมหาวิทยาลัย

                           2.4 พิจารณาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

                           2.5  พิจารณา ส่งเสริม สนับสนุนและให้คำปรึกษาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

                           2.6  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

                      3. วาระการดำรงตำแหน่ง

                          คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ  กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

                         3.1  ตาย

                         3.2  ลาออก

                         3.3  ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการประเภทนั้น

                         3.4  ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

                         3.5  เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

                       เมื่อคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ดำเนินการให้ได้มาภายในหกสิบวัน ในระหว่างที่ยังมิได้มาซึ่งกรรมการชุดใหม่ ให้กรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีกรรมการชุดใหม่

                         ประกาศ ณ วันที่  6  กรกฎาคม พ.ศ. 2559

                                                              (รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ)

                                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ดาวน์โหลดประกาศ