รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 

โปรดอ่านรายละเอียดทุกบรรทัด

 

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ประเภทครู สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้การรับรอง และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนในสถานศึกษา
 • ประเภทบุคคลทั่วไป สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้การรับรองในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หรือตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสอดคล้องกับหลักสูตรอาชีวศึกษา และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป  โดยมีรายละเอียดดังนี้

           1)หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พิจารณาจากสาขาวิชา/วิชาเอก ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

          2) กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาจากสาขาวิชา/วิชาเอก ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ใน 8 กลุ่มสาระดังนี้

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

          3) หลักสูตรอาชีวศึกษา พิจารณาจากสาขาวิชา/วิชาเอก ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 

2.จำนวนที่รับ วัน เวลา และสถานที่เรียน

สาขาวิชา ประเภท จำนวนรับ ค่าใช้จ่าย            ตลอดหลักสูตร วัน /เวลาที่เรียน สถานที่เรียน
วิชาชีพครู ภาคพิเศษ 180 คน 35,000 บาท

(3 ภาคการศึกษา)

แบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา

เสาร์ – อาทิตย์

เวลา08.00-17.00น.

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี

 

 

3.กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครออนไลน์ วันที่  10  สิงหาคม – 4 กันยายน 2564
ชำระเงินค่าสมัครสอบ วันที่  10  สิงหาคม – 5 กันยายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ข้อเขียน) วันที่ 20 กันยายน 2564
สอบคัดเลือกข้อเขียน (ออนไลน์) วันที่ 25 กันยายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน (ข้อเขียน) วันที่  8  ตุลาคม 2564
สอบคัดเลือกสัมภาษณ์  (ออนไลน์) วันที่  16 – 17 ตุลาคม 2564
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่  9  พฤศจิกายน 2564
บันทึกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์ วันที่  9  พฤศจิกายน 2564
รายงานตัว ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

วันที่  16  พฤศจิกายน 2564
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
เปิดภาคเรียน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

 

4. การสมัครสอบ โดยมีขั้นตอนดังนี้

4.1  ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2564 จากเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th ,www.facebook.com/RmuttEducation , www.teched.rmutt.ac.th

4.2  ผู้สมัครสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์  www.grad.rmutt.ac.th  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดให้ครบถ้วนหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ www.facebook.com/RmuttEducation

4.3  ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครสอบตามช่องทางการชำระเงินในใบแจ้งยอด จำนวน 500 บาท ภายในวันที่ 5 กันยายน 2564 จึงถือว่าการสมัครสอบเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ เงินค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ทุกกรณี

4.4  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และประกาศผลการสอบคัดเลือก ผ่านทางเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.thwww.facebook.com/RmuttEducation

 

5.หลักฐานในการสมัคร

      5.1  ประเภทครู

 1. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ชุดสุภาพเรียบร้อยไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1  ชุด (หากมีปริญญาบัตรระดับปริญญาโท ให้แนบเพิ่ม)
 4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript)  จำนวน  1  ชุด (หากมีปริญญาบัตรระดับปริญญาโท ให้แนบเพิ่ม)
 5. สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่สมัคร หรือ สำเนาสมุด ประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก จำนวน 1  ชุด
 6. กรณีบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) จำนวน 1  ชุด
 7. สำเนาหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 8. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  (กรณีที่ชื่อ-สกุลในเอกสารหลักฐานไม่ตรงกัน) จำนวน  1  ชุด

หมายเหตุ หลักฐานเอกสารตามข้อ 5, 6, 7  ผู้สมัครจะต้องอัพโหลดหลักฐานตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างน้อย 1 ข้อ ตามคุณสมบัติที่ปฏิบัติงานสอนปัจจุบันในสถานศึกษา จึงจะถือว่าดำเนินการสมัครเสร็จสมบูรณ์

     

      5.2  ประเภทบุคคลทั่วไป

รับเฉพาะ ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หรือตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือสอดคล้องกับหลักสูตรอาชีวศึกษา และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป  

เอกสารหลักฐานดังนี้     

 1. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ชุดสุภาพเรียบร้อยไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1  ชุด (หากมีปริญญาบัตรระดับปริญญาโท ให้แนบเพิ่ม)
 4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript)  จำนวน  1  ชุด (หากมีปริญญาบัตรระดับปริญญาโท ให้แนบเพิ่ม)
 5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  (กรณีที่ชื่อ-สกุลในเอกสารหลักฐานไม่ตรงกัน) จำนวน  1  ชุด

 

 • ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในหลักฐานการสมัครของตนเองทุกหน้า ก่อนอัพโหลดหลักฐานการสมัครและหากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือ ปลอมแปลงเอกสารหลักฐานราชการในการสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะเพิกถอนสิทธิการสมัครและผลสอบทั้งหมดโดยที่ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องขอค่าสมัครคืนได้

 

6.ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

     

7. การสอบคัดเลือก

      7.1 สอบข้อเขียน (ออนไลน์) ได้แก่

ข้อสอบปรนัยแบบเติมคำ/ตอบสั้นๆ และข้อสอบอัตนัย

7.1.1  รายวิชาพื้นฐาน (ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี)

7.1.2  รายวิชาความถนัดวิชาชีพครู (เหตุการณ์สำคัญ, หลักการศึกษา, ประกันคุณภาพการศึกษา,  บริบททางการศึกษา, หลักสูตร,  การจัดการเรียนรู้,  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา, การวิจัยทางการศึกษา,  จิตวิทยาการศึกษา,  คุณธรรมจริยธรรม,  ความเป็นครู,  จรรยาบรรณวิชาชีพครู ฯลฯ)

     7.2 สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)

 

8.การประกาศผลสอบคัดเลือก

8.1  ประกาศผลการสอบคัดเลือกผ่านเว็บไซต์  www.grad.rmutt.ac.th และ www.facebook.com/RmuttEducation

 

9.การสอบถามรายละเอียดอื่น ๆ              

หน่วยงาน เว็บไซต์ LINE OpenChat
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

www.facebook.com/RmuttEducation

 

สแกน QR Code

เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

ชื่อกลุ่ม

“รับสมัคร ป.บัณฑิต มทร.ธัญบุรี(สอบถามข้อมูล)”

สำนักบัณฑิตศึกษา www.grad.rmutt.ac.th

www.facebook.com/ogsrmutt

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม www.teched.rmutt.ac.th

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
1.6 MiB
1380 Downloads
Details

 

ข้อมูลการรับรองหลักสูตรจากคุรุสภา : https://bit.ly/3spS7XH

 

 

 

 

Comments are closed.