ยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักบัณฑิตศึกษา

ปรัชญา (Philosophy)

  • มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีทักษะความชำนาญด้านวิชาชีพ และเสริมสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศ

ปณิธาน (Determination)

  • มุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตนวัตกรและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (Vision)

  • สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระดับประเทศและระดับสากล

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

  • มหาวิทยาลัยนักวิจัยมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

อัตลักษณ์ (Identity)

  • บัณฑิตนักวิจัยมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

พันธกิจ (Mission)

  • สำนักบัณฑิตศึกษา เป็นหน่วยงานกลางที่จะดำเนินการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งมีพันธกิจ ดังนี้
  1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย และวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  3. สร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  4. บริหารจัดการความรู้ระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่พึ่งพอใจของผู้รับบริการ

ค่านิยมองค์กร (Core Values)

•   กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง

•   รู้คิด รู้ทำแบบมืออาชีพ

•   มีความเป็นสากล

•   ต่อยอดเทคโนโลยี

•   เชื่อมั่นในทีม

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

•   มุ่งผลงานให้มีประสิทธิภาพ

•   มีน้ำใจจิตอาสา

•   รู้คิดอย่างสร้างสรรค์

•   ก้าวทันโลกทัศน์

•   ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ