กำหนดการประชุมต่างๆ

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(เว็บไซต์สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : http://www.ucrt.rmutt.ac.th/)

 

กำหนดการประชุมคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน

 

กำหนดการประชุมสภาวิชาการ

 

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา

กำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองบทคัดย่อและบทความวิจัย เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา