บุคลากร สำนักบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
ผู้อำนวยการ
โทร : 0-2549-3625


กลุ่มงานบริหารและวางแผน

นางจริญญา พุ่มเพ็ชร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและวางแผน
โทร : 0-2549-3696
E-mail : Jarinya@rmutt.ac.th

 

นางสาวฐานิตา บุรานนท์
หัวหน้างานประสานงาน
โทร : 0-2549-3619
E-mail : thanita_n@rmutt.ac.th


กลุ่มงานวิชาการและวิจัย


นางสาวณัฐธิดา ชุมเชิงกาญจน์
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและวิจัย
โทร : 0-2549-3697
E-mail : nattida_d@rmutt.ac.th

 

   
นายนิรุตติ์ เจริญกิจ
หัวหน้างานฐานข้อมูล
โทร : 0-2549-4083
E-mail : nirut_g@rmutt.ac.th
 นางสาวกัลยรัตน์ ชูตินันทน์
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
โทร : 0-2549-3695
E-mail : kanyarat_c@rmutt.ac.th
 นายณฐเนศ  จำปา
นักวิชาการศึกษา
งานทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา
โทร : 0-2549-3697
E-mail : natanes_j@rmutt.ac.th
   
นางสาวกานต์รวี ถาวรพันธุ์

นักวิชาการศึกษา

โทร : 0-2549-3618

นางสาวธัญภักษณ์ สารชาติ

นักวิชาการศึกษา

โทร : 0-2549-3618

 

ใส่ความเห็น