บุคลากร สำนักบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง   ปลั่งกลาง
Assoc. Prof. Dr. Boonyang   Plangklang

ผู้อำนวยการ
Director
โทร : 0-2549-3625


กลุ่มงานบริหารและวางแผน

นางจริญญา พุ่มเพ็ชร
Mrs. Jarinya  Pumphet

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและวางแผน
Head of Administration and Planning Group
โทร : 0-2549-3696
E-mail : Jarinya@rmutt.ac.th

นางสาวฐานิตา บุรานนท์
Miss Thanita  Buranon

หัวหน้างานประสานงาน
Head of Coordinator
โทร : 0-2549-3619
E-mail : thanita_n@rmutt.ac.th


นางสาวธภัชชา มณฑ์ภัสสร
Miss Thaphatcha Monphatsorn

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
General Administration Officer
โทร : 0-2549-3696
E-mail : Thaphatcha_m@rmutt.ac.th


กลุ่มงานวิชาการและวิจัย


นางธนันกรกานต์  ชุมเชิงกาญจน์
Mrs. Thanankornkan  Chumchengkan

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและวิจัย
Head of Academic and Research Group
โทร : 0-2549-3697
E-mail : nattida_d@rmutt.ac.th

   
นายนิรุตติ์ เจริญกิจ
Mr. Nirut  Gharoenkit
หัวหน้างานฐานข้อมูล
Head of Database
โทร : 0-2549-4083
E-mail : nirut_g@rmutt.ac.th
 นางสาวกัลยรัตน์ ชูตินันทน์
Miss Kanyarat  Chootinan
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
Head of Curriculum development
โทร : 0-2549-3695
E-mail : kanyarat_c@rmutt.ac.th
 นายณฐเนศ  จำปา
Mr. Natanes Jampa
หัวหน้างานทะเบียน

และวัดผลบัณฑิตศึกษา
Head of Graduate Studies Registration
and Evaluation
โทร : 0-2549-3697
E-mail : natanes_j@rmutt.ac.th
   
นางสาวกานต์รวี ถาวรพันธุ์
Miss Kanrawee Tawonpanหัวหน้างานส่งเสริมคุณภาพวิทยานิพนธ์
และดุษฎีนิพนธ์
Head of Graduate Thesis Quality
โทร : 0-2549-3618
E-mail : Kanrawee_t@rmutt.ac.th

นางสาวธันญภักษณ์ สารชาติ
Miss Thanyaphak Sarachart

หัวหน้างานควบคุม
และตรวจสอบมาตรฐานการศึกษา
Head of Educational Standard
โทร : 0-2549-3618
E-mail : Thanyaphak_s@rmutt.ac.th

ใส่ความเห็น