ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท รอบ 1/2560

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560
พฤศจิกายน 23, 2016
ประชาสัมพันธ์ โครงการ คลีนิกอุตสาหกรรม
ธันวาคม 2, 2016

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท รอบ 1/2560

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. รอบ 1/2560

           โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเปิดรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม- IRF ทุน พวอ. ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก และทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม-SuRF

website : http://www.trf.or.th/index.php

Comments are closed.