ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560