การลดค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการศึกษา และการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564

รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
สิงหาคม 10, 2021
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
สิงหาคม 14, 2021

การลดค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการศึกษา และการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ยืนยันสิทธิ์เพื่อรับการเยียวยาจากรัฐบาล
รอบที่ 1 วันที่ 15-30 สิงหาคม 2564
รอบที่ 2 วันที่ 15 – 20 กันยายน 2564

 

คู่มือการยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564
1.9 MiB
3041 Downloads
Details

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.