จุลสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน 2560