ประชาสัมพันธ์ การส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ประเภทของผลงานที่จะรับ

1. บทความวิชาการ (Academic Article)
2. บทความวิจัย (Research Article)

 

การส่งต้นฉบับ

ผู้เขียนสามารถส่งต้นฉบับบทความ เพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์วารสารออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://e-journal.rpu.ac.th หรือ อีเมล: ejournal@rpu.ac.th

 

ค่าลงทะเบียนการสมัครเพื่อตีพิมพ์บทความ
รายการ จำนวนเงิน
ผู้ส่งบทความตีพิมพ์ที่เป็นบุคคลภายนอก 3,000 บาท / 1 บทความ
นิสิตมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 3,000 บาท / 1 บทความ
คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่งบทความ
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความไม่ผ่าน 1 ท่าน (จำเป็นต้องหาผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3)
ผู้ส่งบทความตีพิมพ์ที่เป็นบุคคลภายนอก ชำระเงินเพิ่ม 1,000 บาท / 1 บทความ
นิสิตมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ชำระเงินเพิ่ม 1,000 บาท / 1 บทความ
คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ชำระเงินเพิ่ม 1,000 บาท / 1 บทความ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

สำนักวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
อีเมล :  ejournal@rpu.ac.th
เบอร์โทร : 0-2432-6101-5 ต่อ 1220
เว็บไซต์ : http://e-journal.rpu.ac.th 

 

Comments are closed.