รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

คณะและสาขาที่เปิดรับสมัคร

ระดับปริญญาเอก

คณะ/สาขาวิชา หลักสูตร แผนการเรียนแบบ ภาค จำนวนรับ (คน) เวลาเรียน
ปกติ นานาชาติ ปกติ พิเศษ

วิศวกรรมศาสตร์

    1.1 วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (รหัส 001) / 1.1 / 5 จ-ศ
    1.2 วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (รหัส 002) / 1.1 / 5 ส-อา
    1.3 วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (รหัส 003) / 2.1 / 5 จ-ศ
    1.4 วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (รหัส 004) / 2.1 / 5 ส-อา
    1.5 วิศวกรรมไฟฟ้า (รหัส 005) / 1.1 / 5 จ-ศ
    1.6 วิศวกรรมไฟฟ้า (รหัส 006) / 1.1 / 5 จ-ศ
    1.7 วิศวกรรมไฟฟ้า (รหัส 007) / 2.1 / 5 จ-ศ
    1.8 วิศวกรรมไฟฟ้า (รหัส 008) / 2.1 / 5 ส-อา

 

ระดับปริญญาโท

ที่ คณะ / สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ภาค จำนวนรับ เวลาเรียน หมายเหตุ
1

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาคปกติ/ภาคพิเศษหากมีจำนวนผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดคณะกรรมการบริหารบัณฑิตฯ จะพิจารณา การเปิด-ปิด กลุ่มเรียนตามความเหมาะสม

(แผน ก  แบบ ก 2)

   
009 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปกติ 10 จ. – ศ.
010 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา พิเศษ 10 ส. – อา.
011 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ 15 จ. – ศ.
012 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า พิเศษ 15 ส. – อา.
013 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต ปกติ 10 จ. – ศ.
014 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต พิเศษ 20 ส. – อา.
015 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ปกติ 7 จ. – ศ.
016 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ พิเศษ 7 ส. – อา.
017 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ปกติ 10 จ. – ศ.
018 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี พิเศษ 10 ส. – อา.
019 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ปกติ 10 จ. – ศ.
020 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ พิเศษ 5 ส. – อา.
021 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ปกติ 10 จ. – ศ.  
2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาคปกติ/ภาคพิเศษหากมีจำนวนผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดคณะกรรมการบริหารบัณฑิตฯ จะพิจารณา การเปิด-ปิด กลุ่มเรียนตามความเหมาะสม

ภาคปกติ/ภาคพิเศษหากมีจำนวนผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดคณะกรรมการบริหารบัณฑิตฯ จะพิจารณา การเปิด-ปิด กลุ่มเรียนตามความเหมาะสม

 (แผน ก  แบบ ก 1)

022 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ปกติ 5 จ. – ศ.

 (แผน ก  แบบ ก 2)

023 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ปกติ 4 จ. – ศ.
024 สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ พิเศษ 5 ส. – อา.

 

3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  (แผน ก  แบบ ก 2)       ภาคปกติ / ภาคพิเศษ หากมีจำนวนผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด คณะกรรมการบริหารบัณฑิตฯ จะพิจารณา การเปิด – ปิด กลุ่มเรียนตามความเหมาะสม
025 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปกติ 10 คน จ. – ศ.
026 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พิเศษ 10 คน ส. – อา.
027 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปกติ 10 คน จ. – ศ.
028 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พิเศษ 10 คน ส. – อา.
029 สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน ปกติ 10 คน จ. – ศ.
030 สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน พิเศษ 10 คน ส. – อา.

รายละเอียดการรับสมัคร (คลิ๊กเลือกระดับ)

botton doctor 1-60

botton master 1-60

 

 

วิธีการรับสมัคร

     ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์

 1. ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จากเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th

 2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

 3. ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในเว็บไซต์


  ระดับปริญญาเอก
   จัดส่งใบแสดงผลการศึกษา และผลสอบเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบไฟล์PDFขนาด A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB ในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ให้ถูกต้อง ก่อนการบันทึกยืนยันการสมัคร และพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน (หากไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ผลสอบเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษได้ ให้ติดต่อสำนักบัณฑิตศึกษา)

  ระดับปริญญาโท จัดส่งใบแสดงผลการศึกษาในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาด A4 ขนาดไฟล์ 10 MB ในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th
  (ในระบบรับสมัคร) ให้ถูกต้อง ก่อนการบันทึกยืนยันการสมัคร และพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชาระเงิน

 4. นำใบแจ้งยอดเพื่อชาระเงินไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม  2560 ถึง วันที่ 26 กันยายน 2560

 5. ต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้กับคณะ หลังจากสมัครผ่านเว็บไซต์แล้ว ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศของแต่ละคณะ

วิธีการชำระเงิน 

ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม  2560 ถึง วันที่ 26 กันยายน 2560

 1. นำใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน ไปชาระเงินค่าสมัครสอบที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หากผู้ชำระเงินไม่ใช่ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครแทนผู้สมัคร การชำระเงินค่าสมัครต้องเป็นชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัครเท่านั้น

  ปริญญาเอกชำระเงินค่าสมัคร 1,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)

  ปริญญาโทชำระเงินค่าสมัคร  500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)

 2. ให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน ที่ชำระเงินค่าสมัครสอบเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 3. ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัครที่เว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ภายหลังจากวันที่ชำระเงินค่าสมัครไปแล้ว 3 วัน

 4. ค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ทุกกรณี

  ” ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง”
  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  สถานที่สอบ  และประกาศผลสอบ

 1. เว็บไซต์  www.grad.rmutt.ac.th

 2. ณ  สำนักบัณฑิตศึกษา  ชั้น  4   อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 botton r2-58 copy

กำหนดการรับสมัคร

กิจกรรม วัน-เวลา
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 18 สิงหาคม – 25 กันยายน 2560
ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร วันที่ 18 สิงหาคม – 26 กันยายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560
สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560
บันทึกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์ วันที่ 11 – 21 ตุลาคม 2560
รายงานตัว ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามกำหนดการของคณะ (แจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย)
เปิดภาคเรียน                   (สำหรับภาคปกติ)

                                      (สำหรับภาคพิเศษ)

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560

 

การสอบถามรายละเอียดอื่น ๆ   ในการสมัครระดับปริญญาเอก   

คณะ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ หรือ  E-mail เบอร์โทรสาร
สำนักบัณฑิตศึกษา 02-5493697 www.grad.rmutt.ac.th

E-mail  :  grad@rmutt.ac.th

02 5493619
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 02-5493564

หรือ

08-9771-4294

htt://www.en.rmutt.ac.th/postgrad

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย  โรยนรินทร์  ประธานหลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรนานาชาติ  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ

E-mail : wirachairoynarin@yahoo.com

02-5493563
 

02-5493564

 

htt://www.en.rmutt.ac.th/postgrad

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง  ปลั่งกลาง

อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

E-mail: boonyang.p@en.rmutt.ac.th

02-5493563

 

การสอบถามรายละเอียดอื่นๆ ในการสมัครระดับปริญญาโท

คณะ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ หรือ  E – Mail แฟกซ์
สำนักบัณฑิตศึกษา 02-5493697 http://www.grad.rmutt.ac.th

E-Mail : grad@rmutt.ac.th

02-5493619
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 02-5493564

02-5493554

http://www.en.rmutt.ac.th/postgrad 02-5493563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-5494158 http://www.sci.rmutt.ac.th 02-5494159
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 02-5493209 http://www.teched.rmutt.ac.th 02-5775020

Comments are closed.