แจ้งการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

การเข้าสู่ระบบทะเบียนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
กรกฎาคม 4, 2017
ประชาสัมพันธ์ การส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
กรกฎาคม 14, 2017

แจ้งการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ให้นักศึกษามารับบัตรประจำตัวนักศึกษา ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ชั้น 1

*ให้นักศึกษาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และโทรศัพท์มือถือของนักศึกษามาด้วย

 

หมายเหตุ : บัตรประจำตัวนักศึกษา ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เบอร์โทรศัพท์ 0-2549-3618, 0-2549-4083, 0-2549-3697

เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/ogsrmutt

Comments are closed.