การลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษาเก่า)

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

 

กำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563    :  ภาคปกติ  19 เม.ย. 64

                                                                                    :  ภาคพิเศษ 17 เม.ย. 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 12-18 เม.ย.64

– ชำระเงิน ระหว่างวันที่ 22 – 26 เม.ย. 64 (หากพ้นกำหนดจะมีค่าปรับวันละ 100 บาท เว้นวันหยุดราชการ  ไม่เกิน 1,000 บาท)

 

>>>แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน


2. การลงทะเบียนเรียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาสำหรับนักศึกษา  (ให้ติดต่อคณะฯที่นักศึกษาจะรักษาสภาพ)

ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาระหว่างวันที่ 12 – 21 เม.ย. 64 พร้อมแบบรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เมื่อคณบดีอนุมัติใบคำร้องแล้ว นำใบคำร้องยื่นที่สำนักงานบัณฑิตศึกษาที่คณะ  และให้นักศึกษารอ sms แจ้งผลการลงทะเบียนรักษาสภาพ

– ชำระเงิน ระหว่างวันที่  22 – 26 เม.ย. 64

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน ติดต่อสำนักบัณฑิตศึกษา โทร. 0-2549-3697

Comments are closed.