มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ช่วง COVID-19 ลดค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 10%