รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

คณะและสาขาที่เปิดรับสมัคร

ระดับปริญญาเอก

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตร แผนการเรียนแบบ ภาค จำนวนรับ (คน) เวลาที่ศึกษา
ปกติ นานาชาติ ปกติ

พิเศษ

1. วิศวกรรมศาสตร์

    1.1 วิศวกรรมไฟฟ้า (รหัส 001)

/ 1.1 / 3 จ-ศ

    1.2 วิศวกรรมไฟฟ้า (รหัส 002)

/ 1.1 / 2 ส-อา

    1.3 วิศวกรรมไฟฟ้า (รหัส 003)

/ 2.1 / 3 จ-ศ

    1.4 วิศวกรรมไฟฟ้า (รหัส 004)

/ 2.1 / 2 ส-อา

2. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

    2.1 วิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์

          (รหัส 005)

/ 1.1 / 2 จ-ศ

    2.2 วิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์

          (รหัส 006)

/ 2.1 / 2 จ-ศ

    2.3 วิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์

          (รหัส 007)

/ 2.2 / 1 จ-ศ

 

 

ระดับปริญญาโท

ที่

รหัส คณะ / สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ภาค จำนวนรับ (คน) เวลาที่ศึกษา

หมายเหตุ

1

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  (แผน ก  แบบ ก 2)

       
008

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ปกติ 10 จ. – ศ. ภาคปกติ / ภาคพิเศษ หากมีจำนวนผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด คณะกรรม

การบริหารบัณฑิตฯ จะพิจารณา การเปิด-ปิด กลุ่ม

เรียนตามความเหมาะสม

009

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

พิเศษ 10 ส. – อา.
010

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ปกติ 10 จ. – ศ.
011

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

พิเศษ 10 ส. – อา.
012

สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและ

นวัตกรรมการสอน

ปกติ 10 จ. – ศ.
013

สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและ

นวัตกรรมการสอน

พิเศษ 10 ส. – อา.
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาคปกติ/ภาคพิเศษหากมีจำนวนผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดคณะกรรมการบริหารบัณฑิตฯ จะพิจารณา การเปิด-ปิด กลุ่มเรียนตามความเหมาะสม

(แผน ก  แบบ ก 2)

   

014

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 -กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมเทคนิคธรณี

 -กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมโครงสร้าง

 -กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมขนส่ง

 -กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมแหล่งน้ำ

 -กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 -กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง

ปกติ 10 จ. – ศ.

015

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 -กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมเทคนิคธรณี

 -กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมโครงสร้าง

 -กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมขนส่ง

 -กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมแหล่งน้ำ

 -กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 -กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง

พิเศษ 10 ส. – อา.
016

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 -กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้าและการควบคุมอัตโนมัติ

 -กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

 -กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ปกติ 15 จ. – ศ.
017

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 -กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้าและการควบคุมอัตโนมัติ

 -กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

 -กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

พิเศษ 15 ส. – อา.
018

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 -กลุ่มวิชาเอกหุ่นยนต์และการควบคุม

 -กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมระบบราง

 -กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมพลังงาน

 -กลุ่มวิชาเอกงานระบบและออกแบบเครื่องกล

ปกติ 15 จ. – ศ.
019

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

 -กลุ่มวิชาเอกหุ่นยนต์และการควบคุม

 -กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมระบบราง

 -กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมพลังงาน

 -กลุ่มวิชาเอกงานระบบและออกแบบเครื่องกล

พิเศษ 15 ส. – อา.
020

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต

 -กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ

 -กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมการผลิต

ปกติ 10 จ. – ศ.
021

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต

 -กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ

 -กลุ่มวิชาเอกวิศวกรรมการผลิต

พิเศษ 20 ส. – อา.
022

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ปกติ 5 จ. – ศ.
023

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

พิเศษ 5 ส. – อา.
024

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

ปกติ 5 จ. – ศ.
025

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

พิเศษ 5 ส. – อา.
026

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

ปกติ 10 จ. – ศ.
3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะบริหารธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

(แผน ก  แบบ ก 2)

หลักสูตร  Young – MBA

027

วิชาเอกการตลาด

พิเศษ 5 ส. – อา.
028

วิชาเอกการจัดการทั่วไป

พิเศษ 5 ส. – อา.
029

วิชาเอกการบัญชี

พิเศษ 5 ส. – อา.
030

วิชาเอกระบบสารสนเทศ

พิเศษ 5 ส. – อา.
031

วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ

พิเศษ 5 ส. – อา.
032

วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ

พิเศษ 5 ส. – อา.
033

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์

พิเศษ 5 ส. – อา.

หลักสูตร Executive – MBA

034

วิชาเอกการจัดการทั่วไป

พิเศษ 5 ส. – อา.
035

วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ

พิเศษ 5 ส. – อา.

(แผน ข)

หลักสูตร  Young – MBA

036

วิชาเอกการตลาด

พิเศษ 15 ส. – อา.
037

วิชาเอกการจัดการทั่วไป

พิเศษ 15 ส. – อา.

038

วิชาเอกการบัญชี

พิเศษ 15 ส. – อา.
039

วิชาเอกระบบสารสนเทศ

พิเศษ 15 ส. – อา.
040

วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ

พิเศษ 15 ส. – อา.
041

วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ

พิเศษ 15 ส. – อา.
042

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์

พิเศษ 15 ส. – อา.

หลักสูตร Executive – MBA

 043

วิชาเอกการจัดการทั่วไป

 พิเศษ  10 ส. – อา.
044

วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ

พิเศษ 10 ส. – อา.
4

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 

 

(แผน ก  แบบ ก 2)

045

สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 -วิชาเอกอาหารและโภชนาการ

 -วิชาเอกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

 -วิชาเอกพัฒนาการเด็กและครอบครัว

 -วิชาเอกงานประดิษฐ์

พิเศษ 15 ส. – อา.
5

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

การรับสมัครนักศึกษา ต้องมีผู้สมัคร 10 คน ขึ้นไป จึงจะเปิดทำการเรียนการสอน

(แผน ก  แบบ ก 2)

046

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

พิเศษ 10 ส. – อา.
6

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ภาคปกติ/ภาคพิเศษหากมีจำนวนผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดคณะกรรมการบริหารบัณฑิตฯ จะพิจารณา การเปิด-ปิด กลุ่มเรียนตามความเหมาะสม

ภาคปกติ/ภาคพิเศษหากมีจำนวนผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดคณะกรรมการบริหารบัณฑิตฯ จะพิจารณา การเปิด-ปิด กลุ่มเรียนตามความเหมาะสม

(แผน ก  แบบ ก 1)

047

สาขาวิชาเคมีประยุกต์ – แขนงวิชาเคมีวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

ปกติ 1 จ. – ศ.
048

สาขาวิชาเคมีประยุกต์ – แขนงวิชาเคมีวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม

ปกติ 1 จ. – ศ.
049

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

ปกติ 5 จ. – ศ.
050

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ

พิเศษ 5 ส. – อา.

(แผน ก  แบบ ก 2)

051

สาขาวิชาเคมีประยุกต์ – แขนงวิชาเคมีวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

ปกติ 4 จ. – ศ.
052

สาขาวิชาเคมีประยุกต์ – แขนงวิชาเคมีวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม

ปกติ 4 จ. – ศ.
053

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

ปกติ 7 จ. – ศ.
054

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ

พิเศษ 7 ส. – อา.

7

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1.เรียนที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี (ศูนย์รังสิต) ระหว่างเวลา 08.00-18.00 น.

2. หากมีจำนวนผู้สมัครไม่ครบ 10 คน ตามจำนวนที่กำหนด คณะอาจพิจารณาไม่เปิดสอน

(แผน ก  แบบ ก 2)

055

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

พิเศษ 5 ส. – อา.
8

คณะศิลปกรรมศาสตร์  (แผน ก แบบ ก 2)

       
056

สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

พิเศษ 15 ส. – อา.  

 

รายละเอียดการรับสมัคร (คลิ๊กเลือกระดับ)

botton doctor 1-60

botton master 1-60

วิธีการรับสมัคร

     ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์

 1. ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จากเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th

 2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

 3. ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในเว็บไซต์


  ระดับปริญญาเอก
   จัดส่งใบแสดงผลการศึกษา และผลสอบเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาด A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB ในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ให้ถูกต้อง ก่อนการบันทึกยืนยันการสมัคร และพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน (หากไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ผลสอบเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษได้ ให้ติดต่อสำนักบัณฑิตศึกษา)

  ระดับปริญญาโท จัดส่งใบแสดงผลการศึกษาในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาด A4 ขนาดไฟล์ 10 MB ในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th
  (ในระบบรับสมัคร) ให้ถูกต้อง ก่อนการบันทึกยืนยันการสมัคร และพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชาระเงิน

 4. นำใบแจ้งยอดเพื่อชาระเงินไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

 5. ต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้กับคณะ หลังจากสมัครผ่านเว็บไซต์แล้ว ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศของแต่ละคณะ

วิธีการชำระเงิน 

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

 1. นำใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน ไปชำระเงินค่าสมัครสอบที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หากผู้ชำระเงินไม่ใช่ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครแทนผู้สมัคร การชำระเงินค่าสมัครต้องเป็นชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัครเท่านั้น

  ปริญญาเอกชำระเงินค่าสมัคร 1,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)

  ปริญญาโทชำระเงินค่าสมัคร  500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)

 2. ให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน ที่ชำระเงินค่าสมัครสอบเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 3. ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัครที่เว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ภายหลังจากวันที่ชำระเงินค่าสมัครไปแล้ว 3 วัน

 4. ค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ทุกกรณี

  ” ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง”
  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  สถานที่สอบ  และประกาศผลสอบ

 1. เว็บไซต์  www.grad.rmutt.ac.th

 2. ณ  สำนักบัณฑิตศึกษา  ชั้น  4   อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 3. Facebook   https://www.facebook.com/ogsrmutt/

 botton r2-58 copy

 

กำหนดการรับสมัคร

กิจกรรม

วัน-เวลา

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 30 เมษายน 2561
ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 1 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
บันทึกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์ วันที่ 25 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561
รายงานตัว ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามกำหนดการของคณะ (แจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย)
เปิดภาคเรียน                   (สำหรับภาคปกติ)

                                  (สำหรับภาคพิเศษ)

วันที่ 25 มิถุนายน 2561

วันที่ 23 มิถุนายน 2561

 

 

 

 

การสอบถามรายละเอียดอื่น ๆ   ในการสมัครระดับปริญญาเอก   

คณะ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ หรือ  E-mail เบอร์โทรสาร
สำนักบัณฑิตศึกษา 02 5493618, 3697 www.grad.rmutt.ac.th

E-mail  :  grad@rmutt.ac.th

02 5493619
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 

02-5493564

 

http://www.en.rmutt.ac.th/postgrad

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง  ปลั่งกลาง

อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

E-mail: boonyang.p@en.rmutt.ac.th

02-5493563
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 02-5494505

หรือ

08-9791-5478

http://www.mct.rmutt.ac.th

ดร.อุรวิศ  ตั้งกิจวิวัฒน์

E-mail : uravis_t@hotmail.com

02-5494500

 

 

การสอบถามรายละเอียดอื่นๆ ในการสมัครระดับปริญญาโท

คณะ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ หรือ  E – Mail แฟกซ์
สำนักบัณฑิตศึกษา 02-5493697 http://www.grad.rmutt.ac.th

E-Mail : grad@rmutt.ac.th

02-5493619
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 02-5493209 http://www.teched.rmutt.ac.th 02-5775020
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 02-5493564

02-5493554

http://www.en.rmutt.ac.th/postgrad 02-5493563
คณะบริหารธุรกิจ 02-5494835-6 http://mba.bus.rmutt.ac.th   หรือ

E-Mail  :  mba_rmutt@yahoo.co.th  และ        mba_rmutt@hotmail.com

02-5494836
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-5494158 http://www.sci.rmutt.ac.th 02-5494159
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 02-5493162 http://www.master.het.rmutt.ac.th/ 02-5772358
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 02-5494520 http://www.mct.rmutt.ac.th 02-5494520
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 02-5921943 http://www.agr.rmutt.ac.th/ 02-5921943
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 02-5493278,

086-6978327 (รศ.ดร.สมพร  ธุรี)

http://www.fa.rmutt.ac.th 02-5775022

Comments are closed.