การลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560  

กำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560    :  ภาคปกติ  วันที่ 6 พ.ย. 60       

                                                                                    :  ภาคพิเศษ วันที่ 4 พ.ย. 60


 

 

 

 

 

 

 

 

1. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาปกติ 

– ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. – 13 พ.ย. 60
– ชำระเงิน ระหว่างวันที่ 14 – 20 พ.ย. 60
– ชำระเงินล่าช้าระหว่างวันที่ 21 พ.ย. – 20 ธ.ค. 60 (ปรับวันละ 100.- บาท) ให้นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอดตามวัน ที่จะชำระเงินล่าช้า ระบบลงทะเบียนจะคำนวนค่าปรับให้โดยอัตโนมัติ

>>>แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน

 

รายวิชาภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 6 กลุ่ม 

ในรายวิชา 01320601 Academic Reading in English  (เริ่มเรียน 4 พ.ย.60)

กลุ่ม วัน/เวลา ผู้สอน ห้อง
1 วันเสาร์      เวลา 09.00 น. อ.กัญญาวีร์ รป.4-03
2 วันเสาร์      เวลา 09.00 น. อ.สุลกัณยา รป.4-04
3 วันเสาร์      เวลา 09.00 น. ดร.ธวัชชัย รป.5-02
4 วันเสาร์      เวลา 09.00 น. ผศ.วิฑูร รป.5-03
5 วันเสาร์      เวลา 09.00 น. อ.สุดทัย รป.5-05 (ปิดไม่รับลง)
6 วันอาทิตย์  เวลา 09.00 น. ผศ.อารี รป.4-04

 

 

2. การลงทะเบียนเรียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 

– ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. – 20 ธ.ค. 60 พร้อมแบบรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เมื่อคณบดีอนุมัติใบคำร้องแล้ว นำใบคำร้องยื่นสำนักบัณฑิตศึกษา เพื่อบันทึกข้อมูล และนำใบแจ้งยอดไปชำระเงินตามช่องทางตามใบแจ้งยอดชำระเงิน

– ชำระเงิน ระหว่างวันที่ 14 พ.ย. – 20 ธ.ค. 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buttun01

มีปัญหาการลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนในระบบไม่ผ่าน
ติดต่อสำนักบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์  0-2549-3618 ในวันและเวลาราชการ

Comments are closed.