ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
กันยายน 28, 2017
จุลสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560
ตุลาคม 9, 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาเอกและปริญญาโท)

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

หลักฐานที่ใช้ในวันสอบคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำเอกสารหลักฐานที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องยื่นต่อ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
2 สำเนาเอกสารแสดงผลตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
3. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส / ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
4. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ตามเงื่อนไขแต่ละคณะ)
5. ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่สมัครตามประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
6. เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ตามแนบท้ายประกาศรับสมัครของแต่ละคณะ (ตามรายละเอียดการรับสมัครด้านล่าง)
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560  (คลิ๊กเลือกคณะ)

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (คลิ๊กเลือกคณะ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

กำหนดการรับสมัคร

กิจกรรม วัน-เวลา
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 18 สิงหาคม – 25 กันยายน 2560
ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร วันที่ 18 สิงหาคม – 26 กันยายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560
สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560
บันทึกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์ วันที่ 11 – 21 ตุลาคม 2560
รายงานตัว ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามกำหนดการของคณะ (แจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย)
เปิดภาคเรียน                   (สำหรับภาคปกติ)

                                      (สำหรับภาคพิเศษ)

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560

 

 

รายละเอียดการรับสมัคร 

botton doctor 1-60

botton master 1-60

 

 

 

การสอบถามรายละเอียดอื่น ๆ   ในการสมัครระดับปริญญาเอก   

คณะ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ หรือ  E-mail เบอร์โทรสาร
สำนักบัณฑิตศึกษา 02-5493697 www.grad.rmutt.ac.th

E-mail  :  grad@rmutt.ac.th

02 5493619
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 02-5493564

หรือ

08-9771-4294

htt://www.en.rmutt.ac.th/postgrad

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย  โรยนรินทร์  ประธานหลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรนานาชาติ  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ

E-mail : wirachairoynarin@yahoo.com

02-5493563
02-5493564

 

htt://www.en.rmutt.ac.th/postgrad

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง  ปลั่งกลาง

อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

E-mail: boonyang.p@en.rmutt.ac.th

02-5493563

 

การสอบถามรายละเอียดอื่นๆ ในการสมัครระดับปริญญาโท

คณะ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ หรือ  E – Mail แฟกซ์
สำนักบัณฑิตศึกษา 02-5493697 http://www.grad.rmutt.ac.th

E-Mail : grad@rmutt.ac.th

02-5493619
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 02-5493564

02-5493554

http://www.en.rmutt.ac.th/postgrad 02-5493563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-5494158 http://www.sci.rmutt.ac.th 02-5494159
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 02-5493209 http://www.teched.rmutt.ac.th 02-5775020

Comments are closed.