รายงานข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 จำนวนทั้งหมด 1,152 ราย
(ข้อมูล ณวันที่ 22 กันยายน 2560)

 

 

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559  จำนวน 386 ราย
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2560)

 

Comments are closed.