ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ทุน พวอ. ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท รอบ 2/2559

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
กรกฎาคม 4, 2016
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
กรกฎาคม 7, 2016

ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ทุน พวอ. ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท รอบ 2/2559

ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ทุน พวอ. ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท รอบ 2/2559

              ตามที่โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ได้ดำเนินการรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาที่สนใจเข้ารับทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (รอบที่ 2/2559) ในวันที่ 1 มิถุนายน – 10 มิถุนายน 2559

บัดนี้ โครงการ พวอ. ได้ประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ป.โท และ ป.เอก

ผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เพื่อส่งข้อเสนอโครงการเข้าพิจารณาขอรับทุน ตามเอกสารดาวน์โหลด ทั้งนี้ ขอให้ท่านที่มีรายชื่อจัดทำข้อเสนอโครงการร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เอกสารจากภาคอุตสาหกรรมที่มีความร่วมมือ

พร้อมทั้งรายละเอียดคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเสนอชื่อเพื่อเข้ารับทุน (ถ้ามี) ในระบบออนไลน์ให้ครบถ้วน

โดย ป.โท ส่งข้อเสนอโครงการที่ http://rrimsd.trf.or.th
และ ป.เอก ส่งข้อเสนอโครงการที่ http://rriphd.trf.or.th

ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2559 โดยแบบฟอร์มต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://rri.trf.or.th/

ตรวจสอบรายชื่อ http://rri.trf.or.th/funding_detail.asp?topicid=104

 

Comments are closed.