แจ้งการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กรกฎาคม 13, 2018
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สิงหาคม 20, 2018

แจ้งการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ให้นักศึกษามารับบัตรประจำตัวนักศึกษา ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ชั้น 1

 

* เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และโทรศัพท์มือถือของนักศึกษา

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เบอร์โทรศัพท์ 0-2549-3618, 0-2549-4083, 0-2549-3697

เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/ogsrmutt

Comments are closed.