กำหนดการแจ้งสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

20151025 sucess ogs

กำหนดการแจ้งสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคและปีการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

………………………………………..

คณะฯ ส่งเอกสารให้ สบศ.

สบศ.รวมรวมเอกสารเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุม สบศ.เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้สภาวิชาการ

สบศ.เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้สภามหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาที่ 1

ภายในวันที่ 5 กันยายน

10 กันยายน รอบเดือนตุลาคม รอบเดือนตุลาคม

ภายในวันที่ 5 ตุลาคม

10 ตุลาคม รอบเดือนพฤศจิกายน

รอบเดือนพฤศจิกายน

ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน

10 พฤศจิกายน รอบเดือนธันวาคม

รอบเดือนธันวาคม

ภายในวันที่ 6 ธันวาคม

11 ธันวาคม รอบเดือนมกราคม

รอบเดือนมกราคม

ภายในวันที่ 5 มกราคม 10 มกราคม รอบเดือนกุมภาพันธ์

รอบเดือนกุมภาพันธ์

ภาคการศึกษาที่ 2

ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์

10 กุมภาพันธ์ รอบเดือนมีนาคม รอบเดือนมีนาคม

ภายในวันที่ 5 มีนาคม

10 มีนาคม รอบเดือนเมษายน รอบเดือนเมษายน

ภายในวันที่ 5 เมษายน

10 เมษายน รอบเดือนพฤษภาคม

รอบเดือนพฤษภาคม

ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 10 พฤษภาคม รอบเดือนมิถุนายน

รอบเดือนมิถุนายน

ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 10 มิถุนายน รอบเดือนกรกฎาคม

รอบเดือนกรกฎาคม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม

10 กรกฎาคม รอบเดือนสิงหาคม รอบเดือนสิงหาคม
ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 10 สิงหาคม รอบเดือนกันยายน

รอบเดือนกันยายน

กำหนดการแจ้งสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคและปีการศึกษา
115.7 KiB
621 Downloads
Details

Comments are closed.