ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ E-mail ของมหาวิทยาลัย ในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ