ทุนการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ณ Kyoto University of Advanced Science ประเทศญี่ปุ่น

ด้วย  Kyoto University of Advanced Science ประเทศญี่ปุ่น ได้ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้แก่นักศึกษาต่างชาติโดยไม่จำกัดจำนวนทุน ซึ่งจะพิจารณาจากเอกสารการสมัคร ผลการศึกษา และผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

ประเภททุน รายละเอียดเบื้องต้น
1 Super KUAS-E ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนแรกเข้า และสนับสนุนเงินทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว จำนวน 1.2 ล้านเยน/ปี (ประมาณ 360,000 บาท)
2 KUAS-E ระดับ 1 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าแรกเข้าทั้งหมด
3 KUAS-E ระดับ 2 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าแรกเข้า 50 % ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4 KUAS-E ระดับ 3 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าแรกเข้า 30 % ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.kuas.ac.jp/en/downloads หรือติดต่อผู้ประสานงานของ KUAS (Ms. SAITO Mika) ได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saito.mika@kuas.ac.jp และ engdepten@kuas.ac.jp

Comments are closed.