แผนการลงทะเบียนเรียน

แผนการลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

นักศึกษาระดับปริญญาเอก   คลิ๊กเลือกคณะ

buttom eng04

buttom edu03

buttom bus01

buttom mct05


 

นักศึกษาระดับปริญญาโท    คลิ๊กเลือกคณะ

buttom eng04

buttom edu03

buttom bus01

buttom eco02

buttom sci

buttom mct05

buttom agri


 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

buttom edu03