หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา           คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาการศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน

 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

 

1.       รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:                   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน

ภาษาอังกฤษ:              Master of  Education Program in Curriculum Development and Instructional  Innovation

2.       ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย):                ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (การพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน)
ชื่อย่อ (ไทย):                 ศษ.ม. (การพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ):           Master of Education (Curriculum Development and
Instructional Innovation)
ชื่อย่อ (อังกฤษ):            M.Ed. (Curriculum Development and Instructional Innovation)

3.       วิชาเอก:    การพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน

4.       จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต

5.       รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
: ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
: รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
: ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
42.9 MiB
1476 Downloads
รายละเอียด