หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

รหัสหลักสูตร 25501911112293

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา          คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1.       รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:                    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ภาษาอังกฤษ:                Master of Education Program in  Educational Administration

2.       ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย):                ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

ชื่อย่อ (ไทย):                 ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ):            Master of  Education (Educational Administration)

ชื่อย่อ (อังกฤษ):              M.Ed. (Educational Administration)

3.       จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  42  หน่วยกิต

4.       รูปแบบของหลักสูตร

4.1    รูปแบบ: หลักสูตรระดับปริญญาโท  แผน ก แบบ ก 2

4.2    ภาษาที่ใช้: ภาษาไทยและมีตำราเอกสารบางส่วนเป็นภาษาอังกฤษ

4.3  การรับเข้าศึกษา:  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้

4.4    การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา:  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
19.1 MiB
2271 Downloads
รายละเอียด