โครงการการปฏิรูปหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติและตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

โครงการการปฏิรูปหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติและตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

9 – 11 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมการ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ทพัทยา จังหวัดชลบุรี