แผนการลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก   (คลิ๊กเลือกคณะ)

botton r1-59

 

 

 

botton edu r1-59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


นักศึกษาระดับปริญญาโท   (คลิ๊กเลือกคณะ)

botton r1-59

 

botton edu r1-59

 

 

botton mba r1-59

 

botton eco r1-59

 

 

botton sci r1-59

 

botton agri r1-59

 

botton mct r1-59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู)  (คลิ๊กเลือกคณะ)

botton edu r1-59