งานสถาปนามหาวิทยาลัยฯ “42 ปี ราชมงคลธัญบุรี (นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT 60)”

งานสถาปนามหาวิทยาลัยฯ “42 ปี ราชมงคลธัญบุรี (นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT 60)”

ระหว่างวันที่ 18 -2 มกราคม 2560