บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาเอก ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต)
บันทึกประวัติเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา

ขั้นตอนการบันทึกประวัติ
2.1 MiB
2889 Downloads
รายละเอียด

 

 

 >>>เข้าสู่ระบบบันทึกประวัตินักศึกษา<<<

 

 

 

หมายเหตุ

*ระบบไม่รองรับกับระบบปฏิบัติการ iOS และ Browser Safari ของ Apple

 * การกรอกประวัตินักศึกษาไม่ควรใช้ระยะเวลาเกิน 15 นาที มิเช่นนั้น ระบบจะปิดและนักศึกษาต้องกรอกประวัติใหม่ทั้งหมด

* ให้กรอกประวัติทุกช่องโดยเฉพาะช่องที่มี * สีแดง

* เบอร์โทรศัพท์ ให้ใส่เฉพาะเลข ไม่ใส่ขีด (-) เช่น 0879999999

เมื่อกรอกประวัติเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา และบันทึกเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษา 1 ใบ พร้อมแนบเอกสารตามประกาศรายชื่อ

*ใบแจ้งยอดชำระเงิน ให้นักศึกษามารับในวันรายงานตัว


 

หากนักศึกษามีปัญหาในการบันทึกประวัติเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา ติดต่อได้ที่สำนักบัณฑิตศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทรศัพท์ 0-2549-3618, 0-2549-4083
โทรสาร 0-2549-3619
E-Mail : grad@rmutt.ac.th
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/ogsrmutt