ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอกและปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาเอกและปริญญาโท)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

(รอบเพิ่มเติม)

*ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม)
(คลิ๊กเลือกคณะ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม)
(คลิ๊กเลือกคณะ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้าสอบคัดเลือกคณะบริหารธุรกิจปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. ใช้ Gmail ส่วนตัวในการทำข้อสอบ Online ครั้งนี้ หากยังไม่มีขอให้สมัครใหม่ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
2. เข้าสอบ Online จาก Link ที่ทางโครงการได้แชร์ไว้บนเว็บไซด์ของสำนักบัณฑิตศึกษา
ในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 เริ่มเวลา 09.00 น.
– รุ่นผู้บริหาร (Executive-MBA) สอบสัมภาษณ์ https://forms.gle/JfYdkmjueK6AjsF6A
– รุ่นผู้บริหารรุ่นใหม่ (Young MBA) สอบข้อเขียน https://forms.gle/LZibjTmtotRYxgY68
สอบสัมภาษณ์ https://forms.gle/JfYdkmjueK6AjsF6A
(*ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้จากทุกที่ ที่มีระบบ Internet)
3. หากพบปัญหาในการสอบ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมขอให้ติดต่อโครงการปริญญาโท
คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี 02 549 4835,4836

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการรับสมัคร (คลิ๊กเลือกระดับ)

 

botton doctor 1-60

botton master 1-60

 

กำหนดการรับสมัคร

กิจกรรม ระยะเวลา
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ขยายเวลารับสมัคร – วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม – วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
สอบภาษาอังกฤษฯ(สำหรับผู้ที่สมัครสอบเท่านั้น) วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษฯ วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563
สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563
บันทึกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน – วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
รายงานตัว ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2563
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามกำหนดการของคณะ (แจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย)
เปิดภาคเรียน             (สำหรับภาคปกติ)

                            (สำหรับภาคพิเศษ)

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

การสอบถามรายละเอียดอื่นๆ ระดับปริญญาเอก

คณะ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ หรือ  E-mail โทรสาร
สำนักบัณฑิตศึกษา 02 5493697, 3618 www.grad.rmutt.ac.th

E-mail  :  grad@rmutt.ac.th

02 5493619
คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถานที่ติดต่อ:

สำนักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์

02-5493554,
02-5493564หรือ08-9771-4294
htt://www.en.rmutt.ac.th/postgrad

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย  โรยนรินทร์

ประธานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชา

E-mail : wirachairoynarin@yahoo.com

02-5493563
02-5493554,
02-5493564
htt://www.en.rmutt.ac.th/postgrad

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง  ปลั่งกลาง

อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก

E-mail: boonyang.p@en.rmutt.ac.th

02-5493563
025493554,

025493564

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
E-mail : sermkiat.c@rmutt.ac.th
คุณเสริมเกียรติ ฉันทวิลาสกุลงานบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
025493563
คณะบริหารธุรกิจ

สถานที่ติดต่อ:
สำนักงานบัณฑิตศึกษาอาคาร  1 ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ

02-549-4819, 081-7952191 http://www.bus.rmutt.ac.th/phd

E-mail: phd.bus.rmutt@hotmail.co.th

02-549-4819
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาอาชีวศึกษา

– สำนักงานหลักสูตร ปรด. อาชีวศึกษา
– รศ.ดร.อัคครัตน์  พูลกระจ่าง

– น.ส.เพ็ญนภา ช่อผกา (เจ้าหน้าที่ ปรด.อาชีวศึกษา)

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 

 

02-5494712

081-866-7176

080-298-7953

 

02-5494746

http://www.teched.rmutt.ac.th

tech.ed2906@yahoo.com

 

02-5775049

 

การสอบถามรายละเอียดอื่นๆ ระดับปริญญาโท

คณะ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ หรือ  E – Mail แฟกซ์
สำนักบัณฑิตศึกษา 02-5493697 https://www.grad.rmutt.ac.th

E-Mail : grad@rmutt.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/ogsrmutt

02-5493619
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 02-5494713 http://www.teched.rmutt.ac.th 02-5775049
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 02-5493554,02-5493564 http://www.en.rmutt.ac.th/postgrad 02-5493563
คณะบริหารธุรกิจ 02-5494835-6 http://mba.bus.rmutt.ac.th หรือ

E-Mail : mba_rmutt@yahoo.co.th , mba_rmutt@hotmail.com

02-5494836
โครงการปริญญาโท

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

02-5493162 www.master.het.rmutt.ac.th/

www.facebook.com/mhet.rmutt

02-5772358
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-5494158 http://www.sci.rmutt.ac.th 02-5494159
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 02-5494520 http://www.mct.rmutt.ac.th 02-5494520
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 02-5493278,

086-6978327(รศ.ดร.สมพร ธุรี)

http://www.fa.rmutt.ac.th 02-5775022
02-5494581(ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์)
087-5033338(ดร.กัญชพร ตันทอง)
02-5494580

 

 

Comments are closed.