ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.เอก ป.โท ป.บัณฑิต) ภาค 2/2557

เขียนโดย นายรุ่งโรจน์ สุทธิสุข

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก

          - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท

          - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

           - คณะบริหารธุรกิจ

           - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับ ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)

           - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 ให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการดังนี้

      1.  ดาวนโหลดแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนักศึกษาและ

          แบบฟอร์มทำบัตรประจำตัวนักศึกษา  ------->  

      2.  กรอกแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนักศึกษาและแบบฟอร์ม

          ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน 

          และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ        

      3.  มารายงานตัวในวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2557

          ในกำหนดการตามประกาศ

      4.  มีปัญหาหรือข้อสงสัย ติดต่อสำนักบัณฑิตศึกษา

           โทรศัพท์ 0-2549-3618, 3697                                   

     

   

โครงการปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัคร ภาค 1/2558

เขียนโดย นายรุ่งโรจน์ สุทธิสุข

new โครงการปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 เมษายน 2558 

ติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 025494819 หรือ 0817952191 รายละเอียด

   

กำหนดวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556 และตัวอย่างชุดครุยที่ถูกระเบียบ

 
กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา 2556  

ระหว่างวันที่  15-19 ธันวาคม 2557

1.ประกาศฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 คลิก

2.กำหนดการฝึกซ้อมและจุดรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2555  คลิก

3.การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2555 คลิก

 


นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาต้องสวมชุดครุยที่ถูกระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี
  
 ตัวอย่างชุดครุย 

การแต่งกายของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 

 

   

การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2557

    ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557

-  แผนการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

    1. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาปกติ 

        - ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2557 - 19 ม.ค. 2558

        - ชำระเงิน ระหว่างวันที่ 21 - 28 ม.ค. 2558

        - ชำระเงินล่าช้าระหว่างวันที่ 2-13 ก.พ. 2558  (ปรับวันละ 100.- บาท)

        - มีปัญหาการลงทะเบียน ติดต่อสำนักบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 0-2549-3618, 0-2549-3697

    2. การลงทะเบียนเรียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

        - ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. - 19 ม.ค. 2558

        - ชำระเงินระหว่างวันที่ 21 - 28 ม.ค. 2558

- รายละเอียดการลงทะเบียนเรียนตามแผน และการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

- คู่มือการลงทะเบียนเรียน (คลิ๊ก)

- เข้าสู่ระบบการลงทะเบียน  (คลิ๊ก)