thai clock

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย นายนิรุตติ์ เจริญกิจ

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย นายนิรุตติ์ เจริญกิจ

   

ประชาสัมพันธ์

เขียนโดย นายนิรุตติ์ เจริญกิจ

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย นายนิรุตติ์ เจริญกิจ

   

Public Relations Conference

เขียนโดย นายนิรุตติ์ เจริญกิจ

   

การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2558

เขียนโดย นายนิรุตติ์ เจริญกิจ

  ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

-  แผนการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2558

    1. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาปกติ 

        - ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 27 ก.ค. - 17 ส.ค. 2558

        - ชำระเงิน ระหว่างวันที่ 18 - 25 ส.ค. 2558 (ผ่านธนาคารตามใบแจ้งยอด)

        - วันเริ่มปรับการชำระเงินล่าช้าระหว่างวันที่ 26 ส.ค. - 8 ก.ย. 2558 (ปรับวันละ 100.- บาท)  กรณีลงทะเบียนเรียนแล้วติดต่อสำนักบัณฑิตศึกษา 

        - วันเริ่มปรับการชำระเงินล่าช้าระหว่างวันที่ 26 ส.ค. - 8 ก.ย. 2558 (ปรับวันละ 100.- บาท)  กรณียังไม่ลงทะเบียนเรียนติดต่อคณะฯ  

        - มีปัญหาการลงทะเบียน ติดต่อสำนักบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 0-2549-3618, 0-2549-3697

    2. การลงทะเบียนเรียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

        - ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 27 ก.ค. - 17 ส.ค. 2558

        - ชำระเงิน ระหว่างวันที่ 18 - 25 ส.ค. 2558 (ผ่านธนาคารตามใบแจ้งยอด)

        - ชำระเงินล่าช้า ระหว่างวันที่ 26 ส.ค. - 8 ก.ย. 2558 (ติดต่อสำนักบัณฑิตศึกษา)

- รายละเอียดการลงทะเบียนเรียน และการลงทะเบียนเรียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา (คลิ๊ก)

- คู่มือการลงทะเบียนเรียน (คลิ๊ก)

- เข้าสู่ระบบการลงทะเบียน  (คลิ๊ก)

   

หน้า 1 จาก 4