thai clock

ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558

เขียนโดย นายนิรุตติ์ เจริญกิจ

   

รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม

เขียนโดย นายนิรุตติ์ เจริญกิจ

 
 
 
 
 
   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับบัณฑิตศึกษา 1/2558

เขียนโดย นายนิรุตติ์ เจริญกิจ

   

รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

เขียนโดย นายนิรุตติ์ เจริญกิจ

ประกาศรับสมัคร และรายละเอียด >>> คลิ๊ก

ใบสมัคร >>> คลิ๊ก

* ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์  www.grad.rmutt.ac.th ,  www.teched.rmutt.ac.th และกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้อง พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดให้ครบถ้วน 

* ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันจันทร์-วันศุกร์ และวันเสาร์-อาทิตย์  ในเวลาราชการ ณ  สำนักงานภาควิชาการศึกษา ชั้น 1 อาคารศึกษาศาสตร์ 1 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ  โทร. 02 5493207 ,02 5493213 

   

หน้า 1 จาก 3