ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 2/2557

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบัณฑิตศึกษา (ป.เอก ป.โท และ ป.บัณฑิต)

                ภาคการศึกษาที่ 2/2557

                1.  ระดับปริญญาเอก    

                2.  ระดับปริญญาโท

                   - คณะวิศวกรรมศาสตร์     

                   - คณะบริหารธุรกิจ        

                   - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

               3.  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)           

  หลักฐานที่ใช้ในวันสอบคัดเลือก


          ให้ผู้สมัครนำเอกสารหลักฐานที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

          ยื่นต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์  ดังนี้

     1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ  จำนวน 1 ฉบับ

     2. สำเนาเอกสารแสดงผลตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ

         เฉพาะ ป.เอก และ ป.โท จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

     3. หลักฐานอื่นๆ  เช่น ใบทะเบียนสมรส / ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

         จำนวน  1  ฉบับ

     4. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ตามเงื่อนไขแต่ละคณะ)

     5. ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่สมัครตามประกาศ

        การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
  ในกรณีที่

        มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้น

        เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและผู้สมัคร

        จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  ไม่ได้ทั้งสิ้น

กำหนดการสอบ                 เวลา
สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์)

วันที่  30  พฤศจิกายน 2557

ประกาศผลสอบคัดเลือก

วันที่  4 ธันวาคม 2557

รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

และชำระเงิน

วันที่  27 ธันวาคม 2557

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

เปิดภาคเรียน  (สำหรับภาคพิเศษ)
                     (สำหรับภาคปกติ)

  10   มกราคม  2558

  12   มกราคม  2558

   

โครงการปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัคร ภาค 1/2558

เขียนโดย นายรุ่งโรจน์ สุทธิสุข

new โครงการปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 เมษายน 2558 

ติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 025494819 หรือ 0817952191 รายละเอียด

   

กำหนดวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556 และตัวอย่างชุดครุยที่ถูกระเบียบ

 
กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา 2556  

ระหว่างวันที่  15-19 ธันวาคม 2557

1.ประกาศฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 คลิก

2.กำหนดการฝึกซ้อมและจุดรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2555  คลิก

3.การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2555 คลิก

 


นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาต้องสวมชุดครุยที่ถูกระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี
  
 ตัวอย่างชุดครุย 

การแต่งกายของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 

 

   

การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2557

    ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557

-  แผนการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

    1. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาปกติ 

        - ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2557 - 19 ม.ค. 2558

        - ชำระเงิน ระหว่างวันที่ 21 - 28 ม.ค. 2558

        - ชำระเงินล่าช้าระหว่างวันที่ 2-13 ก.พ. 2558  (ปรับวันละ 100.- บาท)

        - มีปัญหาการลงทะเบียน ติดต่อสำนักบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 0-2549-3618, 0-2549-3697

    2. การลงทะเบียนเรียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

        - ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. - 19 ม.ค. 2558

        - ชำระเงินระหว่างวันที่ 21 - 28 ม.ค. 2558

- รายละเอียดการลงทะเบียนเรียนตามแผน และการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

- คู่มือการลงทะเบียนเรียน (คลิ๊ก)

- เข้าสู่ระบบการลงทะเบียน  (คลิ๊ก)