ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1/2557

เขียนโดย นายรุ่งโรจน์ สุทธิสุข

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก และปริญญาโท รอบเพิ่่มเติม) ภาคการศึกษาที่ 1/2557

   

รายละเอียดการสมัครสอบ ป.บัณฑิต

เขียนโดย sasima

 ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2557 

    กำหนดการรับสมัคร

  รับสมัครด้วยตนเอง  บัดนี้ - 27 กรกฎาคม 2557
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557

  สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์)

  วันอาทิตย์ที่  3  สิงหาคม 2557
  ประกาศผลสอบคัดเลือก  วันพุธที่ 6 สิงหาคม  2557

  รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

  และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

  วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

  เปิดภาคเรียน  (สำหรับภาคพิเศษ)                 

 16  สิงหาคม 2557

 

 

   

การแจ้งสำเร็จการศึกษา ภาค 2 และฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

เขียนโดย นายรุ่งโรจน์ สุทธิสุข

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.เอก, ป.โท) ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 และฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

ต้องศึกษารายละเอียด โดย   

   

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557

เขียนโดย นายรุ่งโรจน์ สุทธิสุข

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557

เนื่องจากนโยบายของ สกอ. กำหนดให้มหาวิทยาลัยฯ เปิดภาคการศึกษาให้สอดคล้องกับกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN)

มหาวิทยาลัย จึงกำหนดวันเปิดปิดภาคการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ โดยเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2557 ดังนี้

เป็นวันที่ 16 สิงหาคม 2557 (นักศึกษาภาคพิเศษ) และเป็นวันที่ 18 สิงหาคม 2557 (นักศึกษาภาคปกติ)  ทั้งนักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่