รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต ภาค 1/2557

เขียนโดย นายรุ่งโรจน์ สุทธิสุข

 

  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต 

วิชาชีพครู  ภาค 1/2557

 

  สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์)

  วันอาทิตย์ที่  3  สิงหาคม 2557
  ประกาศผลสอบคัดเลือก  วันพุธที่ 6 สิงหาคม  2557

  รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

  และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

  วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557

           (13,000.- บาท) 

  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

  เปิดภาคเรียน  (สำหรับภาคพิเศษ)                 

  16  สิงหาคม 2557
   

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1/2557

เขียนโดย นายรุ่งโรจน์ สุทธิสุข

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

        (ปริญญาเอก และปริญญาโท รอบเพิ่่มเติม)

        ภาคการศึกษาที่ 1/2557