คู่มือปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา

เขียนโดย นายนิรุตติ์ เจริญกิจ


คู่มือปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

     คู่มือการปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมขั้นตอน แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งแสดงขั้นตอนในลักษณะของแผนภูมิ (Flowchart) โดยอธิบายรายละเอียดแต่ละขั้นตอน แนวปฏิบัติที่สำคัญ ตลอดจนข้อบังคับและประกาศต่าง ๆ ที่คณาจารย์ บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระดับบัณฑิตศึกษาควรทราบ ทั้งนี้เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานและความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

     ผู้จัดทำหวังว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักบัณฑิตศึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงานของคณะ และผู้อ่านทุกท่าน โดยผู้จัดทำได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://www.grad.rmutt.ac.th และ http://www.rmutt.ac.th พร้อมนี้ผู้จัดทำขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการเขียนคู่มือนี้

 คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด >>>

   

การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2557

    ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557

กำหนดการเปิดภาคการศึกษา    ภาคพิเศษ  วันที่ 10 ม.ค.58

                                                ภาคปกติ    วันที่ 12 ม.ค. 58

-  แผนการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

-  รายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (คลิ๊ก)

    1. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาปกติ 

        - ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2557 - 19 ม.ค. 2558

        - ชำระเงิน ระหว่างวันที่ 21 - 28 ม.ค. 2558

        - ชำระเงินล่าช้าระหว่างวันที่ 2-13 ก.พ. 2558  (ปรับวันละ 100.- บาท)

        - มีปัญหาการลงทะเบียน ติดต่อสำนักบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 0-2549-3618, 0-2549-3697

    2. การลงทะเบียนเรียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

        - ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. - 19 ม.ค. 2558

        - ชำระเงินระหว่างวันที่ 21 - 28 ม.ค. 2558

- รายละเอียดการลงทะเบียนเรียนตามแผน และการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา (คลิ๊ก)

- คู่มือการลงทะเบียนเรียน (คลิ๊ก)

- เข้าสู่ระบบการลงทะเบียน  (คลิ๊ก)

   

โครงการปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัคร ภาค 1/2558

เขียนโดย นายรุ่งโรจน์ สุทธิสุข

new โครงการปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 เมษายน 2558 

ติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 025494819 หรือ 0817952191 รายละเอียด