thai clock

รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

เขียนโดย นายนิรุตติ์ เจริญกิจ

 

  รายละเอียดการสมัครสอบ 


    รายละเอียดการสมัครสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาโท เทอม 1/2558 

 

 กำหนดการรับสมัคร

 

 เข้าสู่ระบบรับสมัคร
 
 

  

   

โครงการปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัคร ภาค 1/2558

เขียนโดย นายรุ่งโรจน์ สุทธิสุข

new โครงการปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 เมษายน 2558 

ติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 025494819 หรือ 0817952191 รายละเอียด

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย นายนิรุตติ์ เจริญกิจ

ประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติ "The First International Conference on ASEAN Studies (ICAS 2015)

 

ด้วยทางวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีกำหนดจัดการประชุมนานาชาติ “The First International Conference on ASEAN Studies (ICAS 2015)” ในวันที่ ๓ – ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

เอกสารแนบท้าย คลิ๊กดาวโหลด เอกสาร 1 เอกสาร 2

โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามเอกสารแนบท้ายหรือในเว็บไซต์ www.pbic.tu.ac.th


 

   

คู่มือปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา

เขียนโดย นายนิรุตติ์ เจริญกิจ


คู่มือปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

     คู่มือการปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมขั้นตอน แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งแสดงขั้นตอนในลักษณะของแผนภูมิ (Flowchart) โดยอธิบายรายละเอียดแต่ละขั้นตอน แนวปฏิบัติที่สำคัญ ตลอดจนข้อบังคับและประกาศต่าง ๆ ที่คณาจารย์ บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระดับบัณฑิตศึกษาควรทราบ ทั้งนี้เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานและความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

     ผู้จัดทำหวังว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักบัณฑิตศึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงานของคณะ และผู้อ่านทุกท่าน โดยผู้จัดทำได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://www.grad.rmutt.ac.th และ http://www.rmutt.ac.th พร้อมนี้ผู้จัดทำขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการเขียนคู่มือนี้

 คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด >>>

   

หน้า 1 จาก 2