thai clock

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย นายนิรุตติ์ เจริญกิจ

ประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติ "The First International Conference on ASEAN Studies (ICAS 2015)

 

ด้วยทางวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีกำหนดจัดการประชุมนานาชาติ “The First International Conference on ASEAN Studies (ICAS 2015)” ในวันที่ ๓ – ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

เอกสารแนบท้าย คลิ๊กดาวโหลด เอกสาร 1 เอกสาร 2

โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามเอกสารแนบท้ายหรือในเว็บไซต์ www.pbic.tu.ac.th


 

   

รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

เขียนโดย นายนิรุตติ์ เจริญกิจ

 

  รายละเอียดการสมัครสอบ 


    รายละเอียดการสมัครสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาโท เทอม 1/2558 

 

 กำหนดการรับสมัคร

 

 เข้าสู่ระบบรับสมัคร
 
 

  

   

โครงการปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัคร ภาค 1/2558

เขียนโดย นายรุ่งโรจน์ สุทธิสุข

new โครงการปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 เมษายน 2558 

ติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 025494819 หรือ 0817952191 รายละเอียด

   

คู่มือปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา

เขียนโดย นายนิรุตติ์ เจริญกิจ


คู่มือปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

     คู่มือการปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมขั้นตอน แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งแสดงขั้นตอนในลักษณะของแผนภูมิ (Flowchart) โดยอธิบายรายละเอียดแต่ละขั้นตอน แนวปฏิบัติที่สำคัญ ตลอดจนข้อบังคับและประกาศต่าง ๆ ที่คณาจารย์ บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระดับบัณฑิตศึกษาควรทราบ ทั้งนี้เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานและความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

     ผู้จัดทำหวังว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักบัณฑิตศึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงานของคณะ และผู้อ่านทุกท่าน โดยผู้จัดทำได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://www.grad.rmutt.ac.th และ http://www.rmutt.ac.th พร้อมนี้ผู้จัดทำขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการเขียนคู่มือนี้

 คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด >>>

   

หน้า 1 จาก 2