ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาเอกและปริญญาโท)

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

1.ตรวจสอบรายชื่อ ตามประกาศด้านล่าง
2.เมื่อพบรายชื่อตามประกาศ ให้บันทึกประวัตินักศึกษา ระหว่างวันที่ 16 – 26 ธันวาคม 2558 โดยใช้เลขประจำตัวนักศึกษา 13 หลักในประกาศ เป็นรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน

botton resume 2-58

3.เมื่อบันทึกประวัตินักศึกษาเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและดำเนินการ ดังนี้

 • การส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา / ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา / เอกสารการขอ RMUTT INTERNET ACCOUNT / Wifi  และ e-mail@rmutt ของมหาวิทยาลัย

         ณ สำนักบัณฑิตศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามกำหนดการในตาราง

วันที่

เวลา

คณะ/วิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558

เวลา  08.30 – 12.00 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เวลา  13.00 – 16.30 น.

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสารประกอบใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

             ผู้สอบผ่านต้องส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมเอกสารเพื่อทำประวัตินักศึกษาให้ครบถ้วนโดยเรียงเอกสารเพื่อสะดวกในการตรวจสอบตามลำดับ ดังนี้

 1. ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ติดรูปถ่ายสีหรือขาวดำขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีตราสัญลักษณ์ หน้าตรง  ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก (ไม่ใช้รูปชุดข้าราชการ)

 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (เฉพาะหน้าที่มีบ้านเลขที่และชื่อ – นามสกุล นักศึกษา) จำนวน 1 ชุด

 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน) ถ้ามี จำนวน 2 ชุด

 5. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสำเร็จการศึกษา หรือสำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 2 ฉบับ

 6. กรณีที่สำเร็จการศึกษาหลังวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ให้นำใบแสดงผลการศึกษาฉบับสำเร็จการศึกษา หรือสำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 2 ฉบับ ไปยื่นเพิ่มเติมที่สำนักบัณฑิตศึกษา ภายในวันที่ 16 มกราคม 2559 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถูกประกาศให้หมดสิทธิ์ที่จะเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

หมายเหตุ  :

     1. ให้นักศึกษาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและเขียนชื่อคณะ/สาขาวิชา/รหัสประจำตัวนักศึกษาให้ครบ 13 หลัก ที่มุมบนด้านขวาของเอกสารทุกแผ่น (ดูรหัสประตัวนักศึกษาได้ที่ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา)

     2. เอกสารข้อ 5 หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบแล้วพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารหรือผลการตรวจสอบคุณวุฒิจากสถานศึกษาเดิมระบุว่า “ไม่จบ” จะถือว่าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาฯ เป็น โมฆะ และมหาวิทยาลัยฯ จะประกาศให้หมดสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ต่อไป

     3. สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องเป็นกระดาษขาวขนาด A4 เท่านั้น

 

เอกสารการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการทำบัตรและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายสีหรือขาวดำขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีตราสัญลักษณ์ หน้าตรง  ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก (ไม่ใช้รูปชุดข้าราชการ)

02-แบบฟอร์มเปิดบัญชีสะสมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ (ทำบัตรนักศึกษา)
293.2 KiB
4673 Downloads
Details

    2.  แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด ส่งให้ในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

    3.  เงินค่าเปิดบัญชีทำบัตรนักศึกษา จำนวน 200 บาท

 

เอกสารการขอ RMUTT INTERNET ACCOUNT / Wifi  และ e-mail@rmutt ของมหาวิทยาลัย

 1. ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนการใช้ RMUTT INTERNET ACCOUNT / Wifi และ e-mail@rmutt พร้อมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย

  19- แบบฟอร์มการขออีเมลล์และรหัสการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ
  962.3 KiB
  4139 Downloads
  Details
 2. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด ส่งให้กับสำนักบัณฑิตศึกษาในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 

ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน : วันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ  :

                   ผู้มีรายชื่อตามประกาศฯ ไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนพร้อมชำระเงินตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 หากมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือการชำระเงินค่าลงทะเบียน ติดต่อได้ที่สำนักบัณฑิตศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2549-3697 โทรสาร 0-2549-3619 หรือฝากข้อความไว้ที่
E-Mail : grad@rmutt.ac.th 

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (คลิ๊กเลือกคณะ)

buttom eng04

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (คลิ๊กเลือกคณะ)

buttom eng04

 

 

 

buttom edu03

 

 

 

buttom bus01

 

 

 

buttom agri

 

 

 

buttom sci

 

 

 

 Timeline02 2-58

 

เอกสารรายละเอียดการสมัครสอบ

01-ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
268.1 KiB
1100 Downloads
Details