*ให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ดำเนินการตามที่แต่ละหลักสูตรชี้แจงในวันสอบสัมภาษณ์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักบัณฑิตศึกษา อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4
โทรศัพท์ 0-2549-3697, 0-2549-3618 โทรสาร 0-2549-3619

E-Mail : grad@rmutt.ac.th
facebook : https://www.facebook.com/ogsrmutt