มิถุนายน

ประกาศสำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ให้ผู้ผ่านการสอบแข่งขันดังกล่าวไปรายงานตัว ณ สำนักบัณฑิตศึกษา ชั้น ๔ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐-๑๐.๐๐ น.
และให้ปฏิบัติราชการยังหน่วยงานที่ได้รับการบรรจุ ในเวลา ๑๐.๐๐ น.
* หากไม่ไปรายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกลำดับถัดไปเพื่อมารายงานตัว

 

มิถุนายน 24, 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักบัณฑิตศึกษา มหา […]
มิถุนายน 18, 2019

การลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (นักศึกษาเก่า)

        […]
มิถุนายน 18, 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สถานที่สอบ สอบวันศุกร์ที่ […]
มิถุนายน 12, 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการการเรียนร้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : CREDITS BANK) หลักสูตรระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562

*ให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ด […]