ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาเอกและปริญญาโท)

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

หลักฐานที่ใช้ในวันสอบคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำเอกสารหลักฐานที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องยื่นต่อ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
2 สำเนาเอกสารแสดงผลตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
3. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส / ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1ฉบับ
4. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ตามเงื่อนไขแต่ละคณะ)
5. ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่สมัครตามประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (คลิ๊กเลือกคณะ)

buttom eng04

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (คลิ๊กเลือกคณะ)

buttom eng04

 

 

 

buttom edu03

 

 

 

buttom bus01

 

 

 

buttom agri

 

 

 

buttom sci

 

 

 

 

Timeline02 2-58

 

เอกสารรายละเอียดการสมัครสอบ

01-ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
268.1 KiB
1060 Downloads
Details

Comments are closed.