แผนการลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก   (คลิกเลือกคณะ)

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคปกติ)

 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

 

 

 

 

 

 


 

 

นักศึกษาระดับปริญญาโท   (คลิกเลือกคณะ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคปกติ)

 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ (ภาคปกติ)

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

 

 


 

 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู)  (คลิกเลือกคณะ)