ขั้นตอนการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

22

วัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มี 2 ประการคือ

       (1)    เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ทราบขั้นตอนต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรอย่างละเอียด  โดยเฉพาะขั้นตอนที่มีความสำคัญ  อาทิ การถวายความเคารพ
การเดิน  การรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์และการเชิญปริญญาบัตร ฯลฯ

       (2)    เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ได้นำขั้นตอนต่างๆ ไปฝึกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต  มีความมั่นใจว่า จะสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สวยงาม รวดเร็วและกระชับ

      

      1.   การถวายความเคารพ

        ดุษฎีบัณฑิตชาย และมหาบัณฑิตชาย   

                  ยืนตัวตรงเท้าชิดกัน  แขนและมือปล่อยลงแนบลำตัวตามสบายแล้วโน้มลำตัวลงตั้งแต่ระดับเอวขึ้นไปก้มหน้า สายตาอยู่ในระดับกระดุมเสื้อเม็ดที่สอง จากนั้น ค่อยๆ ยืดตัวขึ้นตรงตามเดิม

       ดุษฎีบัณฑิตหญิง และมหาบัณฑิตหญิง

  1. ที่เป็นข้าราชการและแต่งเครื่องแบบปกติขาว ให้ใช้วิธียืนตรงถวายความเคารพเช่นเดียวกับดุษฎีบัณฑิตชาย และมหาบัณฑิตชาย

  2. ที่เป็นข้าราชการแต่ไม่แต่งเครื่องแบบปกติขาว ดุษฎีบัณฑิตหญิง และมหาบัณฑิตหญิง ที่ไม่ใช่ข้าราชการ  ให้ใช้วิธี ถอนสายบัว ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

    – ยืนตัวตรงเท้าชิดกัน แขนและมือปล่อยลงแนบลำตัวตามสบาย ชักเท้าข้างใดข้างหนึ่ง  ตามถนัดไปด้านหลัง ไขว้ขาให้เข่าซ้อนกัน ปล่อยมือทั้งสองไว้ข้างลำตัว ขณะที่ไขว้ขามาด้านหลังให้ทิ้งน้ำหนักย่อตัวลงตรงๆ พร้อมกับสายตาหลบต่ำ  จากนั้นยืดตัวขึ้นลากขาที่ไขว้กลับมาชิดกัน และยืนตรงตามเดิม

    – สำหรับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่รับราชการทหารหรือตำรวจ ซึ่งแต่งเครื่องแบบปกติขาวให้ถวายความเคารพตามระเบียบแล้วแต่กรณี

 

        2.   การเดิน

         เมื่ออาจารย์ผู้กำกับแถวให้สัญญาณ ให้ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ลุกขึ้นและถวายความเคารพ  แล้วให้ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่อยู่ในแถวนั้นๆ เดินเป็นแถวไปรอขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร  โดยเดินเรียงลำดับตามเลขที่นั่ง และเดินตามแนวทางที่กำหนดไว้ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตที่จะขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร  จะต้องระวังตัวเรื่องการเดินบนเวที  คือเมื่อก้าวขึ้นสู่เวที  และถวายความเคารพ ณ จุดที่ 1 แล้วให้เดินตัวตรงหันหน้าไปยังที่ประทับ แขนทั้งสองข้างปล่อยแนบลำตัวตามสบายไม่แกว่งแขน และก้าวพองามไปยังจุดที่กำหนดไว้โดยดูดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่อยู่ข้างหน้าตนเสมอ

 

        3.   การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์

         หลังจากถวายความเคารพ ณ จุดที่ 3 แล้ว ก้าวไปจุดที่ 4 จุดเฉพาะพระพักตร์ ชิดเท้า แล้วดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิตทุกคนจึงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 

         4.   การเชิญปริญญาบัตร

           เมื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรมาแล้ว ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ทุกคนจะต้องเชิญปริญญาบัตร ให้ถูกต้อง คือถือไว้แนบกับอก ถวายความเคารพก่อนนั่งประจำที่ และนั่งเชิญปริญญาบัตรไว้อยู่ในอาการสำรวม

 

          5.   การเตือนด้วยบัตรรหัสสี

            ในระหว่างการซ้อม ทั้งด้านบนและด้านล่างเวทีจะมีคณาจารย์คอยพิจารณาการปฏิบัติตนของ   ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต หากดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องจะเตือนโดยไม่ต้องบอกกล่าวด้วยวาจาอันเป็นการรบกวนให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตต้องมีอาการชะงักขณะฝึกซ้อม ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต จึงเพียงแต่รับบัตรรหัสสี จากคณาจารย์ แล้วนำไปฝึกซ้อมใหม่ตามจุดที่กำหนดจนคณาจารย์เห็นว่าถูกต้องจึงคืนบัตรแล้วกลับเข้านั่งประจำที่

 

จุดที่

บัตรรหัสสี

ข้อความบนบัตร

1

ฟ้า

การแต่งกายยังไม่ถูกต้อง โปรดแต่งกายให้ถูกต้อง

3

เหลือง

ยังถวายความเคารพไม่ถูกต้อง  โปรดถวายความเคารพให้ถูกต้อง

3-4

น้ำตาล

เป็นจุดเฉพาะพระพักตร์  เมื่อคณบดีอ่านชื่อของท่านจึงก้าวเข้าสู่   จุดที่  3 ถวายความเคารพ

เข้าสู่จุดที่ 4 ชิดเท้า รับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดฝึกซ้อมให้คล่องแคล่ว แต่ดูนุ่มนวลกว่านี้

4

ชมพู

การเชิญปริญญาบัตรเข้ามาแนบกับอกยังไม่ถูกต้อง  โปรดฝึกซ้อมใหม่ให้ดูสวยงาม

5

ขาว

การถอยหลังออกมายังจุด 4 ยังไม่ถูกต้อง ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ต้องถอยหลังเฉียงไปทางขวา 3 ก้าว หน้าตรงมองที่ประทับแล้วถวายความเคารพพร้อมกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตในจุดที่ 3 จากนั้นจึงหมุนตัวกลับทางขวา ก้าวเดินลงจากเวทีด้วยอาการสำรวมโดยไม่แกว่งแขน โปรดฝึกซ้อมให้คล่องแคล่วกว่านี้